Doporučení pro řízení práce školy

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • V návaznosti na koncepci rozvoje školy (strategický plán) formulujte vaše priority, které se promítnou do přijímaných opatření (akčního plánování).
  • Nastavte účinný systém řízení kvality vaší pedagogické práce včetně nástrojů monitorování a zpětné vazby např. hospitační nebo kontrolní činnost zaměřená na danou prioritu. (Inspiraci lze nalézt v komplexních systémech založených na normě ISO 9001, zejména plánování a řízení procesů, pořádek v dokumentech, informační systém, odpovědnosti osob, ukazatele kvality.)
  • Účelně rozdělte kompetence mezi vedoucí pracovníky školy.
 

Důležitá

  • Využívejte potenciálu pedagogické rady a aktivně podporujete její pravidelnou a systematickou činnost. 
  • Při řízení školy, monitorování, komunikaci a vyhodnocování využívejte efektivně prostředky digitálních technologií, sjednocujte využívaná SW řešení.
Méně důležitá
  • Poskytujte pedagogům častou zpětnou vazbu k jejich podílu na realizaci plánovaných strategických cílů i jednotlivých aktivit školy. 
  • Zjišťujte názory pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy, rodičů a ostatních partnerů školy a také názory dětí.

úvodní vysvětlení
kritérium