Doporučení pro tvorbu a úpravy pravidel

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Stanovte, případně upravte pravidla a procesy ve škole tak, aby podporovaly naplňování koncepce a strategie rozvoje školy.
  • Stávající pravidla upravujte (redukujte, doplňujte, měňte) na základě vyhodnocení uplatňování stávajících pravidel.
  • Pravidla formulujte tak, aby popisovala především žádoucí chování a procesy, oceňované a respektované hodnoty. Jen je-li to nutné, formulujte zákazy. Pravidla pro chování dětí tvořte společně s dětmi.
  • Seznamujte se s veřejně přístupnými stanovisky ČŠI, MŠMT a ostatních zejména kontrolních orgánů. (např. navštěvovat www stránky MŠMT, ČŠI a využívejte publikované související metodické materiály a doporučení, poradnu a informační systémy InspIS).
 

Důležitá

  • ​​Vytvořte si vlastní jednoduchý systém (ne nutně formalizovaný) pro zpracování, vyhodnocování účinnosti a aktualizaci vnitřních dokumentů a předpisů (např. tvorba, způsob vedení a rušení vnitřních předpisů).
  • Pro úpravu příslušných vnitřních pravidel a mechanismů využívejte závěry z vlastního hodnocení školy a zjištění ČŠI a jiných kontrolních orgánů.
  • Při zpracování vnitřních dokumentů školy kontrolujte jejich soulad s aktuálními právními předpisy.
Méně důležitá
  • Průběžně se vzdělávejte i v oblasti právních předpisů a zpracování vnitřních předpisů (nařízení, řády, pokyny, směrnice, organizace k vedení a řízení školy).

úvodní vysvětlení
kritérium