Doporučení pro komunikaci pravidel

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Věnujte se podpoře efektivní komunikace uvnitř i vně školy. Nastavte jednoduchá a srozumitelná pravidla, používejte ověřené prostředky (schránka důvěry, školní časopis, školní rozhlas apod.) a moderní on-line komunikační nástroje včetně sociálních sítí.
  • Při vytváření souboru pravidel a vnitřních předpisů a dokumentů usilujte o jejich jasnost a srozumitelnost tak, aby se s nimi mohli ztotožnit všichni spolupracovníci i děti školy. Ujistěte se, že pravidla, která se týkají dětí, jsou jim jasná a srozumitelná.
  • Zajistěte materiální vybavení umožňující využívat vnitřní komunikační systém (vybavení výpočetní technikou, plně funkční zasíťování pro přenos dat).
 

Důležitá

  • Vyhodnocujte kvalitu vnitřní i vnější komunikace. Získávejte zpětnou vazbu od pedagogů i rodičů (např. dotazníkovým šetřením, supervizí externího subjektu).
  • Vytvářejte podmínky pro zapojení zástupců jednotlivých aktérů vzdělávání ve škole do tvorby pravidel, která budou upravovat jejich působení ve škole a společně tak kultivujte vnitřní kulturu školy. Adekvátní formou získávejte zpětnou vazbu i od dětí.

úvodní vysvětlení
kritérium