Doporučení pro tvorbu a úpravy ŠVP

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Jednoznačně vyjádřete kladný postoj vedení školy k významu ŠVP pro kvalitu vzdělávání dětí a pedagogické vedení školy.
  • Do zpracování, úprav a inovací ŠVP zapojte v co největší míře všechny pedagogy školy (případně rodiče dětí). Vytvořte organizační a časové podmínky pro setkávání (např. vyčleněním jednoho odpoledne, zohlednění v rozvrhu pro daný den apod.) Zajistěte kvalitní koordinaci této činnosti. Motivujte.
  • Udržujte svůj ŠVP aktuální a v souladu s RVP. Zajistěte sledování změn RVP a právních předpisů, které mají dopad na ŠVP. (Případně využívat InspIS ŠVP, který aktuální verze RVP obsahuje.)
 

Důležitá

  • ​​Vyhodnocování a případné úpravy ŠVP provádějte pravidelně a předvídatelně.
  • Ověřte, zda je ŠVP pro všechny jeho uživatele (pedagogy i rodiče), přehledný a srozumitelný. Zvláštní pozornost věnujte začínajícím a nově příchozím pedagogům. Ověřte, že vašemu ŠVP dobře rozumí.
  • Inovace ŠVP představte rodičům dětí, zajistěte jejich srozumitelnost a usilujte o jejich akceptaci.
  • Zjišťujte při vhodné příležitosti názory a potřeby pracovníků školy, dětí, jejich rodičů, zřizovatele a sociálních partnerů na váš ŠVP, poznatky analyzujte a využívejte při aktualizacích ŠVP.
Méně důležitá
  • Využívejte vhodného vzdělávání pro vedení školy a zaměstnance v oblasti vyhodnocování a úprav ŠVP (např. specializační studium pro koordinátory ŠVP v rozsahu 250 hodin).

úvodní vysvětlení
kritérium