Metodické doporučení ke kritériu 6.2

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Zajistěte dostupnost odborníků a konzultantů pro pedagogy. Pedagogům, kteří mají specifické problémy s realizací inkluzívního vzdělávání (účastník, který narušuje výuku, nedosahuje vzdělávacího pokroku, má problémy se socializací), umožněte otevřenou komunikaci o těchto problémech a zajistěte včasnou pomoc, která problém napomůže řešit (prostřednictvím mentorské činnosti, poradenství, supervize, specifického vzdělávání v systému DVPP aj.).
  • Na základě vyhodnocování účinnosti přijatých opatření na podporu zlepšování vzdělávacích výsledků přijímejte opatření, která mohou účinně napomoci podpoře rozvoje vzdělávacího potenciálu každého účastníka. Důležitý je dopad na účastníky, nikoli další dokumentace.
  • Ve strategických cílech střediska věnujte dostatečnou pozornost práci s účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami a účastníky nadanými a mimořádně nadanými. Plnění těchto cílů zajistěte důkladnou diferencovanou metodickou podporou všech pedagogů a jejich spoluprací uvnitř střediska. Tyto strategické cíle průběžně revidujte dle aktuálních potřeb, využívané postupy průběžně vyhodnocujte a upravujte. 

Důležitá

  • Vytvořte si síť spolupracujících organizací a externích odborníků a využívejte jejich služeb.
  • Systematicky vytvářejte podmínky pro efektivní vzájemnou komunikaci pedagogů, koordinaci jejich výchovně vzdělávacích strategií, podporujte vzájemné návštěvy, neformální výměnu zkušeností a inspiraci.
  • Systematicky evidujte vzdělávací výsledky jednotlivců a vybraných skupin, u kterých se středisko rozhodne monitorovat vzdělávací výsledky za účelem vyhodnocení poskytované podpory (např. účastníci s odlišným mateřským jazykem, romští účastníci, účastníci nadaní, účastníci se socioekonomickým nebo sociokulturním znevýhodněním, účastníci s přiznanými podpůrnými opatřeními). Vždy je nutné velmi dobře zvážit účelnost takové evidence a vyhodnocování.
  • Důsledně realizujte podpůrná opatření v souladu s doporučeními školského poradenského zařízení (pokud byla pro účely zájmového vzdělávání vydána), využívejte možnost poskytovat podpůrná opatření na úrovni střediska
  • V rámci procesu vlastního hodnocení věnujte také přiměřenou pozornost vyhodnocování úspěšnosti střediska při vzdělávání účastníků se speciálními vzdělávacími potřebami a znevýhodněných skupin i účastníků nadaných a mimořádně nadaných.
Méně důležitá
  • Absolvujte vzdělávání/trénink zaměřený na poskytování podpůrných opatření a vzdělávání heterogenních kolektivů.

úvodní vysvětlení
kritérium