Doporučení pro zlepšování výsledků účastníků

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Zpracujte systém podpory k eliminaci neúspěšnosti účastníků s ohledem na konkrétní podmínky ve vašem středisku, zaměřte se na zkvalitnění úrovně vzdělávání prostřednictvím aktivizujících metod a forem vzdělávání. 

Důležitá

  • Povzbuzujte pedagogy v dalším vzdělávání zaměřeném na práci s účastníky neúspěšnými, nadanými i účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami. Veďte je a motivujte k mistrovství v oblasti vzdělávacích forem a metod i způsobů motivace účastníků. 
  • Využívejte volně dostupné výstupy úspěšně realizovaných projektů zaměřených na podporu aktivit zaměřených na snižování neúspěšnosti účastníků.
Méně důležitá
  • Využívejte zkušenosti pedagogických pracovníků v oblasti individuálního přístupu k jednotlivým účastníkům (zadávání úkolů s rozdílnou obtížností, hodnocení dílčích úspěchů), vytvořte, sdílejte a průběžně aktualizujte portfolio osvědčených metod.

úvodní vysvětlení
kritérium