Doporučení pro zkvalitnění sociálního rozvoje

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Ve vzdělávání využívejte aktivity vedoucí ke spolupráci, budování vzájemného respektu, přijímání a uzavírání kompromisů apod.
  • Cíleně vytvářejte nebo vhodně využívejte reálné vzdělávací situace (řešení výchovných problémů, modelování vhodného chování) pro rozvoj účastníků v oblasti sociálních kompetencí.

Důležitá

  • V závislosti na podmínkách střediska vyčleňte personální kapacity pro metodické vedení a kolegiální podporu (interní i externí mentoři, konzultanti) pedagogů v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje účastníků.
  • Zaměřujte aktivity střediska v oblasti prevence sociálně patologických jevů a výchovných problémů mj. na rozvíjení osobnostních a sociálních kompetencí účastníků.

úvodní vysvětlení
kritérium