Doporučení pro vyhodnocování podmínek

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Vytvářejte strategické a operativní podrobné plány pořízení materiálního a technického vybavení.

Důležitá
 
  • ​V návaznosti na koncepci rozvoje střediska vypracujte plán rozvoje materiálních podmínek. Vyhodnocujte průběžně stávající stav a sledujte příležitosti, které se v této oblasti objevují - jak v investiční, tak neinvestiční oblasti. Plány mějte připraveny předem, i když zatím nemáte prostředky, obvykle je nutné reagovat rychle.
  • Ve spolupráci s pedagogy evidujte a podle priorit a finančních možností střediska postupně realizujte jejich návrhy na nákup nového materiálně technického vybavení střediska.
Méně důležitá
  • Vyhodnocujte využívání materiálních podmínek (např. interním systémem kontroly, využívejte i výsledků inspekční činnosti).
  • Vytvářejte podmínky pro spolupráci pracovníků střediska v této oblasti, zapojte i nepedagogické pracovníky.

úvodní vysvětlení
kritérium