Doporučení pro podporu zapojení účastníků a pedagogů do projektů

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Zapojte se do projektů a soutěží, které podporují partnerství účastníků a středisek, výměnu a sdílení dobrých praxí, zkušeností, práci s talentovanou mládeží.

Důležitá
 
  • Spolupracujte při zapojení se do národních a mezinárodních projektů a národních a mezinárodních soutěží s ostatními středisky, školami, školskými a oborovými asociacemi a zřizovatelem.
  • ​Podporujte mobilitu žáků i pedagogických pracovníků vašeho střediska do jiných středisek, realizovanou v rámci celostátní či mezinárodní spolupráce.

úvodní vysvětlení
kritérium