Doporučení pro komunikaci pravidel

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  •  Věnujte se podpoře efektivní komunikace uvnitř i vně střediska. Nastavte jednoduchá a srozumitelná pravidla, používejte ověřené prostředky, ale i moderní on-line komunikační nástroje včetně sociálních sítí.
Důležitá
 
  • Vyhodnocujte kvalitu vnitřní i vnější komunikace. Získávejte zpětnou vazbu od pedagogů, účastníků i jejich rodičů (např. dotazníkovým šetřením, sociometrickým šetřením v kolektivech účastníků, supervizí externího subjektu).
  • Zajistěte materiální vybavení umožňující využívat vnitřní komunikační systém (vybavení výpočetní technikou, plně funkční zasíťování pro přenos dat).
  • Vytvářejte podmínky pro zapojení zástupců jednotlivých aktérů vzdělávání ve středisku do tvorby pravidel, která budou upravovat jejich působení ve středisku, a společně tak kultivujte vnitřní kulturu střediska.
  • Při vytváření souboru pravidel a vnitřních předpisů a dokumentů usilujte o jejich jasnost a srozumitelnost tak, aby se s nimi mohli ztotožnit všichni spolupracovníci i účastníci ve středisku.
 

úvodní vysvětlení
kritérium