Doporučení pro zvýšení uplatnění vzdělání v moderní společnosti

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Vytvářejte podmínky a podporujte efektivní využívání digitálních technologií ve výuce a v rámci přípravy na výuku, společné komunikace učitele s žákem a mezi žáky navzájem i s rodiči žáků.
  • Zajistěte systém pro správu informací a obecně digitálního obsahu sloužícího žákům, učitelům a rodičům pro výuku a vzájemnou komunikace. Buďte připraveni pro situace, kdy je pro žáky nutné zajistit výuku na dálku.
  • Podpořte rozvoj digitálních kompetencí pedagogů a jejich schopnost je smysluplně využívat při výuce jejich předmětů. Využijte pro to ověřené nástroje typu Profil Učitel 21 nebo DigCompEdu.
 

Důležitá

  • Podporujte organizování tematických a projektových dnů školy (např. oborová a mezioborová spolupráce; využití „Šablon“).
  • Podporujte a oceňujte přípravu a realizaci výukových projektů různého zaměření a délky (žákovské, celoškolní, třídní, zapojení žáků do celostátních i mezinárodních projektů).
Méně důležitá
  • Podporujte účelné výukové aktivity mimo třídu.
  • Efektivně využívejte názorných učebních pomůcek ve výuce (funkční nástroje, učební pomůcky a materiály, případně modely s obrazy, využití digitálních technologií pro vizualizaci i v kombinaci s audiovizuální technikou apod.).

úvodní vysvětlení
kritérium