Doporučení pro zkvalitnění spolupráce a vzájemné podpory pedagogů

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Oceňujte a podporujte aktivity, kde dochází k vzájemné spolupráci pedagogů. Dávejte jasně najevo, že práce pedagoga je práce v týmu.
  • Organizujte řešitelské a výjezdní porady na podporu kvalitní týmové spolupráce
  • Účinně využívejte moderní digitální technologie, postupy, software pro vzájemné sdílení zkušeností, dokumentů i materiálů, např. systém Domeček nebo vlastní systémy.

Důležitá

  • Podporujte kooperaci uvnitř pedagogického sboru v rámci pedagogických procesů (aktualizace a úpravy ŠVP, tvorba koncepce rozvoje střediska, tvorba strategického plánu, autoevaluace, podpora vzájemných hospitací, nastavení hodnotících měřitelných kritérií). Preferujte spolupráci.
  • Povzbuzujte pedagogy k vytváření a realizaci vzdělávacích programů a projektů, na kterých aktivně spolupracuje více pedagogů – projektové dny, dlouhodobější projekty. 
  • Podle podmínek střediska podpořte řešení problémů otevřeně a bez zbytečného odkladu. Využívejte provádění pravidelného monitoringu a vyhodnocování pokroku v dosažené kvalitě vzdělávání, vzájemné sdílení informací a týmové řešení identifikovaných problémů.
Méně důležitá
  • Využívejte potenciálu vzdělávacích akcí pro celý tým střediska zejména jsou-li zaměřené na rozvoj sociálních dovedností. 
  • Sdílení informací s kolegy, kteří se zúčastnili konferencí, workshopů, školení či seminářů zaveďte jako normu, vytvářejte k tomu příležitosti.

úvodní vysvětlení
kritérium