Doporučení pro řízení práce střediska

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • V návaznosti na strategický plán střediska se zaměřte na vaše dlouhodobé cíle, které rozpracujte do plánů jednotlivých pedagogických pracovníků. 
  • Vyhodnocujte plnění vašich dlouhodobých cílů prostřednictvím kontrolní činnosti zaměřené na dané cíle. Kontrolujte, zda cíle jednotlivých pedagogických pracovníků jsou v souladu s dlouhodobými cíli celého střediska.
  • Nastavte účinný systém řízení kvality vaší pedagogické práce. Ve spolupráci s pedagogickými pracovníky vytvořte standardy kvality pedagogických procesů (příležitostná činnost, pravidelná činnost, osvětová činnost, spontánní činnost, táborová činnost, individuální práce s účastníky).
  • Zabezpečte, aby všichni pracovníci tyto standardy znali a pracovali podle nich. Zabezpečte, aby pedagogičtí pracovníci měli k dispozici vždy poslední verzi těchto standardů.
  • Při řízení střediska, monitorování, komunikaci a vyhodnocování využívejte efektivně digitální technologie, sjednocujte využívané programy a aplikace
Důležitá
 
  • Pravidelně vyhodnocujte úroveň jednotlivých pedagogických procesů. Organizujte řešitelské porady na podporu rozvoje pedagogických procesů, definujte nedostatky, na které je třeba se zaměřit.​
Méně důležitá
  • Plány jednotlivých pedagogických pracovníků pravidelně vyhodnocujte a na základě jejich plnění poskytujte pedagogickým pracovníkům zpětnou vazbu k jejich podílu na realizaci plánovaných dlouhodobých cílů i jednotlivých aktivit.
  • Pravidelně komunikujte s pedagogickými pracovníky a podněcujte je k rozvoji jejich dlouhodobých cílů. Zjišťujte jejich názory.
  • ​​Rozvíjejte a vzdělávejte pedagogické pracovníky k tomu, aby dokázali udržet nastavenou kvalitu jednotlivých pedagogických procesů. Učte se od sebe a učte se z každodenních situací.

úvodní vysvětlení
kritérium