Otevřeností a důvěrou ke spolupráci

Základní škola Čeperka je málotřídní škola v menší obci mezi městy Pardubice a Hradec Králové.

Příklad inspirativní praxe se soustředí na část kritéria 2.2, které popisuje aktivní roli vedení školy v péči o dobré vztahy mezi rodiči a pedagogy a jejich vzájemnou spolupráci. Rodiče žáků mají ke škole velkou důvěru. Do života školy se aktivně zapojují na různých úrovních (poskytování zpětné vazby, účast na školních akcích, praktická pomoc škole).

Vedení Základní školy Čeperka vytváří zdravé školní klima především důrazem na vzájemnou důvěru a přímou otevřenou komunikaci mezi školou a rodiči. Důležité jsou také školní akce s účastí rodičů žáků. Základem pro důvěru rodičů ke škole je především zaměření pedagogů na komplexní rozvoj každého dítěte – toto zaměření rodiče vnímají a je tedy společným cílem, který je se školou spojuje.

Jádrem praktické části příkladu inspirativní praxe je popis hlavních sdělení, která vedení školy i její pedagogové směrem k rodičům komunikují a která vytvářejí prostor pro vzájemnou důvěru a spolupráci.

PIP se zaměřuje na aktivní roli vedení školy ve vytváření prostředí pro dobré vztahyvzájemnou spolupráci mezi školou a rodiči žáků.

Vedení školy si uvědomuje důležitost zdravého školního klimatu a spolupráce mezi školou a rodiči. Zajišťuje efektivní a dostatečnou vzájemnou komunikaci. Nastavuje podmínky pro vytvoření atmosféry vzájemné důvěry a spolupráce, která vychází ze společného cíle, totiž ze zaměření na komplexní rozvoj každého dítěte. Vedení školy vytváří příležitosti pro setkávání rodičů a pedagogů. Zajišťuje funkčnost získávání zpětné vazby od rodičů a projevuje upřímný zájem o jejich názory, nápady, otázky či pochybnosti. Na podněty od rodičů reaguje s respektem, v případě potřeby funguje také jako prostředník mezi rodiči a učiteli. Soustavně sleduje stav školního klimatu a v případě potřeby podniká kroky k jeho zlepšení.

V části Z čeho spolupráce mezi rodiči a školou vychází? je popsán zásadní předpoklad společného cíle, ze kterého spolupráce rodičů a školy na ZŠ Čeperka vychází. Část Jaká je ve vytváření dobrých vztahů mezi školou a rodiči role vedení školy? se věnuje specificky roli vedení školy pro vytváření prostředí vzájemné důvěry a spolupráce. Následně je v části Jak vypadala cesta školy k současnému stavu? popsána také cesta školy k současnému stavu. V jádrové části Jak konkrétně ve škole vytvářet prostředí otevřené ke spolupráci mezi rodiči a školou? je uvedeno sedm sdělení, prostřednictvím kterých ZŠ Čeperka vytváří vzhledem k rodičům prostředí důvěry a spolupráce. Závěrečná část Míra zapojení jednotlivých rodičů je různá – tři úrovně spolupráce potom shrnuje, na jakých úrovních může ke spolupráci docházet a jak se liší míra zapojení rodičů mezi těmito úrovněmi. 

Spolupráce školy a rodičů žáků ZŠ Čeperka vychází ze společného cíle, kterým je komplexní rozvoj každého žáka. Tímto rozvojem nejsou myšleny pouze školní výsledky dítěte, ale jeho rozvoj jako celého člověka, jeho emoční, psychosociální a komunikativní kompetence a jeho vzdělanost – tedy schopnost orientovat se ve světě a čerpat z kulturního, intelektuálního i duchovního bohatství společnosti. Rodiče z chování pedagogických pracovníků cítí, že tento rozvoj každého dítěte je v centru jejich úsilí a že k němu směřuje i celková koncepce školních činností. Společný zájem spolu s partnerským přístupem ze strany školy potom vytváří prostor pro vzájemnou spolupráci na různých úrovních, či k ní přímo vybízí. K rozvinutí spolupráce na různých úrovních je dále nezbytná otevřená a efektivní komunikace, zejména ze strany školy směrem k rodičům.

Vedení školy, tvořené v případě ZŠ Čeperka zejména ředitelkou školy, má pro vytváření dobrých vztahů mezi školou a rodiči zásadní význam. Svým zaměřením na rozvoj každého dítěte, postojem otevřenosti a přímou komunikací nastavuje charakter školního klimatu a je příkladem pro ostatní pedagogy.

Důležitým úkolem ředitelky školy je průběžné monitorování aktuálního stavu školního klimatu i úrovně vztahů mezi pedagogy a rodiči. Naslouchání a neustálá bdělost jsou důležité pro co nejdřívější odhalení problémů a nedorozumění způsobených často nedostatečnou komunikací. Důležité je, že fungují v součinnosti se standardizovanými nástroji zpětné vazby (např. anketa na konci roku, konzultace žák–učitel–rodič) a zpětnou vazbou poskytovanou externími partnery.

Ředitelka je hlavním zástupcem školy v obecné komunikaci s rodiči, kterou zprostředkovává – ať už přes e-maily, na třídních schůzkách, nebo při osobních setkáních. Zatímco učitelé komunikují s rodiči především ohledně záležitostí týkajících se jednotlivých tříd a žáků v nich, ředitelka rodičům sděluje informace o záležitostech týkajících se školy jako celku (např. celoškolní akce, žádost o pomoc s jejich organizací, získané granty, účast učitelů na externích školeních, organizace distanční výuky). Na školních akcích a při setkáních s rodiči působí ředitelka jako výrazná osobnost a daří se jí v rodičích vzbuzovat důvěru, protože je to v první řadě ona, která komunikuje směrem k rodičům sdělení.

Další úlohou vedení školy je také komunikovat směrem k rodičům záležitosti týkající se směřování školy a celkové koncepce výuky. Tyto plánované změny jsou představovány sdružení rodičů čeperské školy, všichni rodiče jsou s nimi seznámeni na třídních schůzkách. Citlivý přístup ředitelky a úcta k rodičům se projevuje tím, že změny jsou rodičům představeny předem, záměr školy je dobře vysvětlen a jsou pro něj podány srozumitelné argumenty – a především tím, že ke změnám dochází pozvolně a postupně, tak aby byli všichni aktéři (pedagogové, rodiče i žáci) schopni je přijmout. To má někdy za následek, že ke změně dojde později, přechod k novému stavu je rozložený do více fází nebo změna neproběhne v původně plánovaném rozsahu. V případě ZŠ Čeperka byla takto do více let rozložena například organizace výuky do časových bloků delších než 45 minut. Postupné bylo také zavádění slovního hodnocení, které je ve vyšších ročnících zatím jen volitelné, přestože původním záměrem ředitelky bylo slovní hodnocení ve všech ročnících. Pozvolně probíhají změny stylů výuky, postupně přibývaly také školní akce.

Důležitou rolí ředitelky ZŠ Čeperka je dále koordinace vytváření koncepce školních činnostízajištění dobré interní komunikace a klimatu uvnitř pedagogického sboru. Rodiče vidí, že zatímco je ředitelka školy otevřená k jejich názorům a nápadům, stojí zároveň pevně za členy pedagogického sboru a nenechá se rodiči manipulovat. Díky svým komunikačním a sociálním kompetencím dokáže v případě potřeby také zprostředkovat komunikaci mezi učiteli a rodiči.

Ředitelka ZŠ Čeperka dále podporuje a umožňuje prostředí vzájemné spolupráce díky svojí schopnosti delegovat úkoly na ostatní učitele a žádat rodiče o pomoc. Poskytnutou pomoc a zapojení rodičů nezapomíná ocenit a vyjádřit, že si jich váží.

Po svém nástupu do funkce se současná ředitelka školy snažila o obohacení především uplatňované frontální výuky o další metody (skupinová a individualizovaná výuka, projektová výuka), zkvalitnění hodnocení žáků, zavedení žákovského sebehodnocení či organizaci školních akcí a projektů. Zavádění změn probíhalo postupně a předchozí ředitelka jim vyjádřila svou podporu, nicméně získávání důvěry bylo dlouhé a neobešlo se bez zádrhelů. Po téměř deseti letech nastala na ZŠ Čeperka určitá krize důvěry – ze školy několik žáků odešlo a zájem o zápis do prvního ročníku byl malý. Deklarovaným důvodem byl nesouhlas s některými ze zavedených změn – především slovním hodnocením a příliš velkým množstvím školních akcí a projektů, dále také nespokojenost s metodami a formami práce. Nespokojení rodiče odešli bez varování a důvod jejich odchodu byl směrem ke škole komunikován až později. Těch několik rodin, které školu opustily, šířilo nedůvěru ke škole i dál, což mělo v případě malé vesnické školy velký význam. Škola se tak dostala těsně nad minimální počet žáků nutných k jejímu zachování. Rodiče potenciálních budoucích prvňáčků se však nakonec do školy přišli podívat a jejich děti nakonec do školy nastoupily. To, že se tito rodiče nespokojili pouze se zprostředkovanými informacemi a přišli se podívat sami, odstartovalo změnu a postupné opětovné nastolení důvěry mezi školou a rodiči. Výrazné bylo přispění těch rodičů nových žáků, kteří byli v komunikaci se školou a spolupráci s ní aktivní. Počet žáků se postupně opět zvyšoval, zlepšila se také komunikace, včetně té od rodičů směrem ke škole. Ředitelce školy se podařilo získat důvěru komunity v obci, což se projevuje také na míře podpory, kterou rodiče škole poskytují.

Cesta k vytvoření prostředí spolupráce mezi školou a rodiči na ZŠ Čeperka ukazuje, že i když vedení školy investuje do vstřícnosti k rodičům (snaha o vysokou kvalitu školy, otevřená komunikace, postupné zavádění změn), někdy trvá delší čas, než se důvěra vytvoří. Přístup rodičů samotných je také důležitý a někdy musí například přijít noví žáci, jejichž rodiče budou mít o partnerský vztah se školou zájem. Usilování o otevřenost a kvalitní komunikaci ze strany školy je podmínkou takového vztahu a připravuje mu cestu, i když jeho nastolení třeba nějakou dobu trvá.

Partnerský přístup ZŠ Čeperka k rodičům lze vyjádřit následujícími sděleními směrem k nim. U každého sdělení je pak rozepsáno, jakými způsoby konkrétně škola tento výrok vyjadřuje.

V centru všech výchovně-vzdělávacích aktivit v ZŠ Čeperka je komplexní rozvoj každého žáka (tedy ne pouze školní výsledky žáků či úspěšnost nebo prestiž školy). To se projevuje i v zájmu učitelů o jednotlivé žáky, jejich znalosti toho, jací žáci jsou – ať už se to týká jejich zvládání školní výuky, či osobnostních charakteristik – a respektem k jejich individualitě (např. rozdílností v tempu zvládání jednotlivých oblastí výuky, možností výběru formy zapojení do vzdělávacího projektu). Rodiče toto zaměření na rozvoj žáků mohou rozpoznat a vycítit zejména na každoročních individuálních schůzkách žák–učitel–rodič či na školních akcích s účastí rodičů (např. vánoční večer a trhy, masopust, letní slavnost, slavnostní zakončení dlouhodobých projektů, další viz příloha č. 2). Zaměření na individuální rozvoj každého žáka je také zřejmé z toho, co žáci o škole vyprávějí, z jejich spokojenosti, vzájemné komunikace žáků a učitelů či z přímé komunikace ze strany učitelů k rodičům v případě nějakých problémů (např. žák přechodně hůře zvládá výuku). Škola klade důraz na spravedlivý přístup ke všem žákům, cílem je opravdu rozvoj každého dítěte, bez ohledu např. na míru zapojení jeho rodičů do života školy.

Škola na druhé straně vnímá, že rozvoj dítěte je i centrem zájmu rodičů. Z pohledu ředitelky školy rodiče škole svěřují to nejcennější, co mají. Učitelé proto berou otázky, pochybnosti i nápady rodičů vážně.

ZŠ Čeperka klade velký důraz na informování rodičů o dění ve škole. Informace jsou předávány různými způsoby (webové stránky školy, e-maily, třídní schůzky, osobní setkání, lístečky posílané po žácích, pro přehled viz příloha č. 1), kromě organizačních a praktických informací jsou rodiče informováni také o tom, co jednotlivé třídy zažily zajímavého, co je čeká, na čem pracují a podobně. Včasným a důkladným předáváním informací se škola mimo jiné snaží předejít domněnkám a nedorozuměním.

Rodiče jsou s předstihem informováni i o plánovaných dlouhodobějších projektech či koncepčních záležitostech (nové metody výuky, způsoby a forma hodnocení, možné rozšíření školy i o druhý stupeň, organizace výuky – posunutí začátku výuky, výuka v blocích) spolu s vysvětlením, proč se škola pro tyto změny rozhodla.

Škola je rodičům otevřená také fyzicky. Přestože všechny osoby zvenčí musí být do prostor školy vpuštěny někým z pedagogického sboru, rodiče jsou ve škole opravdu vítáni a je snadné domluvit se s učitelkami či ředitelkou školy na osobním setkání. Také je možné podívat se do prostor školy či vyučovacích hodin a v prostorách školy se konají pravidelné akce, na kterých se učitelé, rodiče i žáci setkávají. Fyzické zabezpečení školy je úměrné její velikosti, poloze i osobním vztahům mezi učiteli a rodiči tak, aby vítané návštěvníky neodrazovalo (např. velkým množstvím kamer, formálním prokazováním totožnosti návštěvníka…).

Učitelé i vedení školy dávají rodičům najevo, že jsou otevření k řešení případných problémů a vytvářejí dobré podmínky i pro kritickou zpětnou vazbu (anketa na konci roku, osobní setkání, konzultace žák–učitel–rodič). Případné problémy jsou bezodkladně řešeny na příslušné úrovni (třídní učitel, vedení školy).

Členové pedagogického sboru i vedení školy uznávají, že mohou dělat chyby, a v případě potřeby jsou otevřeni ke změnám. Podobně dávají možnost chybovat i rodičům a snaží se vzniklé problémy (např. nepřinesení požadovaných potvrzení pro účast dítěte na školní akci) vyřešit co nejšetrněji ke všem zúčastněným. Rodiče i učitelé mohou tak fungovat v bezpečném prostředí bez přehnaného strachu z chyb a potřeby chyby skrývat.

Učitelé i ředitelka školy dávají najevo zájem o názory, nápady i pochybnosti rodičů – rodiče jsou pro ně partnery školy, kteří mají k dění ve škole také co říct. Rodiče vědí, že mohou kdykoli přijít s nějakým nápadem či problémem. Ochota rodičům naslouchat se projevuje také zavedením příležitostí k formální zpětné vazbě ze strany rodičů ke škole (individuální konzultace žák–učitel–rodič, anketa na konci roku).

Vedení školy i pedagogický sbor vedou výuku i školní činnosti na základě promyšlené koncepce a svých odborných kompetencí. Za touto koncepcí si stojí a dovedou ji před rodiči obhájit.

ZŠ Čeperka vytváří četné příležitosti pro vzájemné setkávání učitelů, žáků i rodičů v rámci celé školy. Rodiče jsou do školy pravidelně zváni na společné akce, kterých se někdy účastní velmi aktivně (např. spoluorganizace, společné „muzicírování“ učitelů a rodičů pro děti, viz příloha č. 2).

Škola také v případě potřeby žádá rodiče o praktickou pomoc (např. úprava a úklid školních prostor, příprava občerstvení na školní akce, pomoc se zajištěním dozorů na školních výletech, výroba kostýmů; další viz příloha č. 2). Tuto pomoc nicméně nevyžaduje a ředitelka školy i ostatní pedagogové dávají najevo, že si pomoci od rodičů váží.

ZŠ Čeperka je dále otevřena vlastním nápadům a iniciativě rodičů. Tak vzniklo několik pravidelných školních akcí organizovaných rodiči (výlet na hory, vodácký výlet, cyklistický výlet), došlo k úpravám některých aspektů fungování školy (přesuny do jídelny, rozsah distanční výuky) a rodiče pravidelně přicházejí s nápady a nabídkou vlastní pomoci (např. vedení zájmových kroužků, nápady a pomoc s organizováním exkurzí či besed, úpravy školních pozemků, dále viz příloha č. 2).

Škola také pomáhá se zajištěním vlastních akcí rodičů, jako jsou například občasné semináře v prostorách školy, kterých se poté účastní jak rodiče, tak učitelé (např. Respektovat a být respektován, seminář Milana Studničky o výchově dětí), nebo bazárky knih či oblečení.

Spolupráci mezi rodiči a školou lze na ZŠ Čeperka popsat pomocí tří úrovní. První úroveň funguje mezi školou a rodiči každého dítěte. Pokud rodiče mají zájem, mohou se zapojit do spolupráce i na vyšších úrovních. Úrovně jsou níže vyjádřeny formulací vztahu rodiče ke škole.

První úrovní je vědomí rozvoje dítěte jako společného cíle a s ním spojená důvěra mezi školou a rodiči, důraz na informovanost rodičů ohledně dění ve škole a otevřenost k řešení problémů. Tato úroveň vedoucí k partnerskému pojetí vztahu mezi rodiči a školou je zásadní pro rychlé a efektivní řešení případných problémů (např. zvládání výuky žákem, chování žáka, důsledky zdravotních nebo rodinných problémů, šikana). Proto je důležité, že tato úroveň je naplňována směrem k rodičům všech žáků.

Druhou úrovní je otevřenost školy k nápadům, názorům i pochybnostem rodičů spojená s aktivním zájmem o zpětnou vazbu z jejich strany a s vytvářením různých příležitostí pro tuto zpětnou vazbu. Zpětná vazba ze strany rodičů může vést ke zvýšení kvality školy a zároveň rodičům dává možnost částečné participace na tom, jaká „jejich“ škola je. Do této úrovně spolupráce se zapojují rodiče většiny žáků, například k podobě distanční výuky se prostřednictvím dotazníku zaslaného školou vyjádřilo přes 80 % rodičů.

Na třetí úrovni si je škola vědoma možností rodičů jako aktivních účastníků školního života a nabízí jim účast na školním životě či je žádá o praktickou pomoc (konkrétně viz příloha č. 2). Aktivní zapojení rodičů škola nevyžaduje, ale váží si ho a oceňuje je. Účast a pomoc rodičů může obohatit školní výuku, nabídku školních činností, vytváří pocit sounáležitosti mezi žáky, učiteli i rodiči a pojetí vzdělávání jako společné cesty. V neposlední řadě také snižuje organizační, finanční a materiální zátěž kladenou na školu a učitele a vnáší do společných činností pocit vzájemné podpory. Aktivní účast rodičů na životě školy se liší podle typu zapojení rodičů či charakteru konkrétní školní akce (viz také popis indikátoru 3). V ZŠ Čeperka se v různé míře školního života aktivně účastní rodiče přibližně poloviny žáků.

Naplnění vybrané části kritéria 2.2 může být popsáno pomocí šesti níže uvedených indikátorů. Indikátory byly stanoveny tak, aby pokrývaly různé aspekty kritéria zaměřeného na komplexní téma školního klimatu a jeho aktivního vytváření, míra jejich objektivní měřitelnosti je proto rozdílná.

 1. Počet žáků školy je stabilní, popřípadě se zvyšuje.
 2. Školní klima vykazuje vysokou kvalitu.
 3. Škola je otevřená rodičům, rodiče jsou aktivními účastníky školního života.
 4. Rodiče jsou o dění ve škole dobře informováni.
 5. Rodiče jsou se školním klimatem spokojeni.
 6. Vedení školy má ve formování zdravého školního klimatu aktivní roli.

Indikátor 1: Zájem o školu v období sedmi minulých let rostl – počet žáků se zvyšoval, přibývali žáci mimo spádovou oblast školy (viz tabulka č. 1).

Tabulka č. 1         Počet žáků ZŠ Čeperka a podíl žáků mimo spádovou oblast ve vybraných letech

Školní rok 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Počet žáků 39 48 57 60 72 71 80  
Podíl žáků mimo spádovou oblast NA NA NA 19 % 20 % 28 % 38 %  
Zdroj: Dokumentace školy

Indikátor 2: Externí instituce (ČŠI, Kalibro) hodnotí školní klima jako velmi dobré.

Vyjádření ČŠI z roku 2018 (nspekční zpráva je dostupná v Registru inspekčních zpráv na www.csicr.cz) v závěrech uvádí, že vstřícný a respektující pedagogický styl vedení školy a vzájemná důvěra všech účastníků vzdělávání podporují zdravé školní klima.

Výsledky šetření společnosti Kalibro ze září 2020 zaměřeného na vztahy ve škole ukazují na nadprůměrnou úroveň školního klimatu ve všech zjišťovaných oblastech. Detailnější výsledky uvádí graf č. 1.

Graf č. 1   Výsledky šetření společnosti Kalibro zaměřeného na vztahy ve škole, dotazník pro rodiče

Zdroj: Dokumentace školy

Indikátor 3: Škola pravidelně pořádá akce s účastí rodičů, rodiče se zapojují do organizace či spoluorganizace akcí spojených se školou. Rodiče se zapojují do života školy také praktickou pomocí na různých úrovních.

Přehled zapojení rodičů do života školy je uveden v části a v příloze č. 2. Míra zapojení rodičů se liší podle typů akcí či činností. Například školních oslav se účastní zástupci téměř 90 % rodin, společných výletů 50–60 % rodin a na brigády na pomoc škole se většinou sejdou rodiče z přibližně 35 % rodin žáků. Asi 25 % rodin se do života školy zapojuje velmi výrazně a vedení školy a učitelé se na ně snadno mohou obrátit s prosbou o praktickou či organizační pomoc. Tito rodiče také sami přicházejí s nápady, jak život školy ještě obohatit.

Indikátor 4: Škola má nastavené různé komunikační kanály směrem k rodičům (viz příloha č. 1), tyto kanály pravidelně a aktivně využívá. Rodiče pociťují dobrou informovanost ze strany školy, jak vyplývá z anket na závěr roku, Inspekční zprávy rodičů i z rozhovorů s vybranými rodiči (viz přílohy č. 3 a 4).

Víme o všem, co se v Čeperce [ZŠ Čeperka – pozn. aut.] děje. Víme, že se bude malovat, jestli někdo může přijít pomoct, že se bude dělat nový trávník, že je tam teď architekt a bude se navrhovat pátá třída. Vedení s námi sdílí, čím ta škola žije. (...) V e-mailech jsou odkazy nebo prokliky na ty stránky [webové stránky školy– pozn. aut.]. (rozhovor s rodiči)

Indikátor 5: Rodiče podle anket na závěr roku, Inspekční zprávy rodičů i rozhovorů s vybranými rodiči oceňují dobré školní klima a vztahy mezi školou a rodiči (viz příloha č. 4).

Děti, učitelé i rodiče táhnou za jeden provaz. Do této školy se chodí pro radost, a ne z povinnosti. (Inspekční zpráva rodičů, 2018)

Indikátor 6: Ředitelka školy si je vědoma důležitosti zdravého školního klimatu a jeho budování je součástí koncepce školy. Ředitelka školy uplatňuje monitorovací mechanismy, které úroveň klimatu školy zjišťují (naslouchání, osobní rozhovory a trávení času s žáky, rodiči i učiteli, ankety na konci roku, komunikace se zástupci tříd), a případně podniká konkrétní kroky k jeho zlepšení (často zejména zlepšení komunikace ze strany školy k rodičům, případně facilitace komunikace mezi rodiči, žáky a učiteli).

Cestou, která v případě ZŠ Čeperka vede k dobrým vztahům mezi rodiči a školou, je především vytváření podmínek pro důvěru mezi rodiči a školou a zajišťování dostatečné a efektivní komunikace. Obecně zkušenost na ZŠ Čeperka neukazuje na žádná rizika tohoto přístupu kromě faktu, že není zcela zřejmé, nakolik jsou výše popsané metody a formy práce vázány na konkrétní osobu ředitelky školy. V současné době jsou mnohé metody a činnosti podporující dobré vztahy mezi rodiči a školou zakotveny v ŠVP, k zachování charakteru školy i v případě výměny vedení by určitě také přispěla již zavedená tradice dlouhodobějších projektů a akcí. V neposlední řadě kontinuitu dobrého školního klimatu zajišťuje rovněž provázaná komunita rodičů a učitelů.

ZŠ Čeperka je málotřídní škola s ročníky pouze prvního stupně. Žáci pocházejí z rodin s homogenním sociálním zázemím, nejsou zde žádní žáci s odlišným mateřským jazykem, rodiny žáků jsou obecně dobře ekonomicky zajištěné. To vše usnadňuje podmínky pro vytvoření dobrého školního klimatu i pro velké zapojení rodičů do života školy. Některé konkrétní aspekty přístupu na ZŠ Čeperka jsou také specifické pro malé školy a v případě škol s větším počtem žáků bude nutná jejich modifikace (např. společné akce pro rodiče jedné či několika málo tříd jako doplněk k velkým akcím celé školy). Hlavní principy, které jsou na ZŠ Čeperka uplatňovány – tedy důraz na otevřenost školy a komunikaci vzhledem k rodičům – jsou však dobře uplatnitelné na jakékoli škole.

Co může dělat vedení školy

Pokud chce vedení školy zlepšit vztahy školy s rodiči a vzájemnou spolupráci, je důležité nejprve zmapovat aktuální situaci – zjistit, co funguje a co rodičům i učitelům vyhovuje (způsoby komunikace, formy spolupráce, společné akce). Další postup by měl být plánovitý – zachovat to, co je dobré, a postupně přidávat další vstřícné kroky směrem k rodičům. Proces změny by měl být pozvolný a s dostatkem úcty k rodičům i učitelům. Zásadní je dobře naplnit vlastní stranu komunikace, tedy především rodiče dostatečně informovat o dění ve škole (zejména o plánovaných změnách) a otevírat prostor pro budování vzájemných vztahů a spolupráci (školní akce s účastí rodičů, prosba o pomoc). Vedení školy i učitelé musí mít na paměti, že další zapojení rodičů do činnosti školy je vždy dobrovolné; účast a pomoc rodičů by měla být oceňována. Součástí způsobů komunikace by vždy měla být osobní setkání – hromadná na společných akcích, ale i zaměřená na cílené poskytování zpětné vazby škole, např. konzultace učitel–rodič–žák nebo individuální konzultace s rodinou.

 

Základní škola Čeperka (ZŠ Čeperka) se nachází v okrese Pardubice, na železniční trati Hradec Králové – Pardubice. Obec má tedy železniční spojení s oběma krajskými městy, autobusová doprava není zavedena.

Škola v obci funguje už od roku 1906, v roce 1998 byla rozšířena o přístavbu. Jedná se o málotřídní školu se všemi ročníky prvního stupně. Škola se díky relativně malé kapacitě soustředí na vytváření vstřícného rodinného prostředí, na individuální přístup k žákůmspolupráci mladších a starších žáků. Důraz je kladen na všestranný rozvoj žáků, jejich schopnost sebehodnocení a zapojení různých výukových metod a modelů učení. V nižších ročnících jsou žáci hodnoceni slovně. Škola nabízí výuku angličtiny už od prvního ročníku a mnohé zájmové kroužky. Komunikace všech aktérů školního života je podporována organizací školních slavností v různých částech roku a společnými pobyty v přírodě. V nadstandardní míře se škola věnuje oblasti environmentální výchovy a zdravého životního stylu. Žáci i učitelé využívají prostory školní zahrady či keramické dílny, výhodou je také blízké přírodní okolí školy.

Významná je míra spolupráce s rodiči (na kterou se PIP zaměřuje) i se zřizovatelem – obcí Čeperka. Žáci se pravidelně účastní akcí obecního úřadu (Zpívání pod vánočním stromem, Vítání nových občánků, výroční akce obce apod.), je podporována spolupráce se sdruženími v obci (např. Čeperánek, z.s., myslivci) i se školami v širším okolí. Výukové akce a programy jsou také pořádány ve spolupráci s dalšími subjekty (Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o. p. s., TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú., Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace). Škola je dále zapojena např. do projektů Educational Leaders in Education for Sustainable Development (program Erasmus+), Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti a Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Více o škole zde.

Pro evaluaci indikátorů byla využita analýza níže uvedených zdrojů dat:

 • školní dokumentace;
 • výroční zprávy;
 • webové stránky školy;
 • výstupy písemných zpětných vazeb žáků a rodičů;
 • výstupy hodnocení ČŠI (rok 2018);
 • výstupy šetření školního klimatu společností Kalibro Projekt s.r.o. (roky 2005 a 2020);
 • výstupy školních projektů;
 • polostrukturované rozhovory s ředitelkou školy;
 • polostrukturované rozhovory s vybranými rodiči;
 • vyjádření rodičů ohledně spokojenosti se školou (Inspekční zpráva rodičů – jednorázové vyjádření osmnácti rodičů k fungování školy jako reakce na hodnocení školy ČŠI z roku 2018; viz příloha č. 3);
 • výsledky ankety na konci školního roku (viz příloha č. 4).

Aktivní spolupráce rodičů a školy je pro ZŠ Čeperka důležitým pilířem v životě školy, o který se snaží soustavně pečovat. V centru této spolupráce je zaměření na komplexní rozvoj každého žáka, který je společným zájmem jeho rodičů i školy. Vedení školy i ostatní členové pedagogického sboru se aktivně snaží vytvářet prostředí, ve kterém škola a rodiče mohou fungovat jako partneři a efektivně spolupracovat. Toto prostředí je vytvářeno především vzájemnou důvěrou založenou na společném cíli a otevřenou komunikací směrem od školy k rodičům včetně otevřenosti k jejich názorům a nápadům. Škola pravidelně využívá různé komunikační kanály od osobních setkání po elektronickou komunikaci, aktivně rodiče o dění ve škole informuje a dává jim prostor, aby se k němu vyjádřili. Použité komunikační nástroje jsou obecně známé, dostupné a snadno využitelné. Tím, co je činí užitečným nástrojem ve formování školního klimatu, je jejich systematické, časté a důsledné používání. Rodiče komunikaci ze strany školy oceňují a do života školy se zapojují mimo jiné aktivní účastí na školních akcích, jejich spoluorganizací a praktickou pomocí škole. Vzájemná důvěraprostředí spolupráce jsou důležitou podmínkou, která umožňuje včasné a úspěšné řešení problémů či vyjasnění vzájemných nedorozumění. Zároveň otevírá prostor pro podněty rodičů a jejich aktivní zapojení se do života školy, který je tímto obohacen.

Způsoby komunikace mezi školou a rodiči na ZŠ Čeperka
Způsoby zapojení rodičů do života školy
Inspekční zpráva rodičů
Ukázka vyplněných dotazníků pro rodiče

Autorka: Mgr. Jasna Simonová

odkaz na kritérium