Doporučení pro zlepšování výsledků žáků

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Zapojte co nejvyšší počet pedagogických pracovníků do spolupráce s členy školního poradenského pracoviště (speciálním pedagogem, psychologem, výchovným poradcem, kariérovým poradcem, školním metodikem prevence,…) s cílem zaměřovat se na zlepšení výsledků žáků a na včasné podchycení negativních změn v prospěchu či chování žáků.

  • Vytvořte systém prevence školního neúspěchu žáků s ohledem na konkrétní podmínky na vaší škole. Zaměřte se především na zkvalitnění úrovně výuky soustředěním se na podstatné základní vědomosti v jednotlivých vyučovacích předmětech, využívejte aktivizujících metod a forem výuky, zefektivněte opakování a procvičování, zaveďte systém doučování žáků. Spolupracujte se speciálním pedagogem, výchovným poradcem příp. i školním psychologem, propojujte je s rodiči i žáky (příčiny neúspěchu).

Důležitá
 
  • Povzbuzujte a motivujte pedagogy k účasti na vzdělávání zaměřeném na práci se žáky ohroženými školním neúspěchem, žáky nadanými i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Veďte je a motivujte k mistrovství v oblasti výukových forem a metod i způsobů, jak žáky motivovat a zejména probouzet jejich vnitřní motivaci k učení.
  • ​Využívejte volně dostupné výstupy úspěšně realizovaných projektů zaměřených na podporu aktivit se žáky ohroženými školním neúspěchem.
Méně důležitá
  • Využívejte zkušenosti pedagogických pracovníků v oblasti individuálního přístupu k jednotlivému žáku (zadávání úkolů s rozdílnou obtížností, týdenní plán učiva, hodnocení dílčích úspěchů), vytvořte, sdílejte a průběžně aktualizujte školní portfolio osvědčených metod.

úvodní vysvětlení
kritérium