Doporučení pro zkvalitnění hodnocení v souladu s cíli

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Podporujte vytváření a využívání ověřovacích nástrojů pro hodnocení dosahovaných výsledků vzdělávání v rozsahu uvedeném v ŠVP. Zapojte kromě vedení školy také metodické orgány školy, školní specialisty i jednotlivé pedagogy (např. srovnávací práce, zveřejněné testování, projekty).

  • Využívejte nabídky elektronického systému testování InspIS SET.

Důležitá
 
  • ​Systematicky a cíleně vyhodnocujte dosahované výsledky dle ŠVP.
Méně důležitá
  • Zapojte se do výměny zkušeností s dalšími školami v oblasti hodnocení výsledků žáků.

úvodní vysvětlení
kritérium