Podpora pro rozvoj zájmu pedagogů o inovace ve výuce

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Využívejte digitální informační zdroje k získávání volně dostupných a šiřitelných informací, poznatků a zkušeností z realizovaných inovačních projektů hrazených z veřejných zdrojů.

Důležitá
 
  • ​Vytvářet prostor pro sdílení a využívání inovativních poznatků získaných samostudiem (týmy, metodická sdružení, školní konference, workshopy…).
  • ​Podporujte účast pedagogů na vzdělávacích akcích různého typu (odborných kurzech, přednáškách, odborných konferencích, workshopech) zaměřených na inovace v pedagogice i didaktice, práci s žáky ohroženými neúspěchem, s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a žáky nadanými, aplikaci nových výukových metod a organizačních forem.
Méně důležitá
  • Využívejte příležitosti k odborným stážím pedagogů v ČR i v zahraničí.

úvodní vysvětlení
kritérium