Doporučení pro vyhodnocování podmínek

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Vytvářejte strategické a operativní podrobné plány pořízení materiálního a technického vybavení.

Důležitá
 
  • ​V návaznosti na koncepci rozvoje školy vypracujte plán rozvoje materiálních podmínek. Vyhodnocujte průběžně stávající stav a sledujte příležitosti, které se v této oblasti objevují jak v investiční, tak neinvestiční oblasti. Plány mějte připraveny předem, i když zatím nemáte prostředky, obvykle je nutné reagovat rychle.
  • ​Ve spolupráci s pedagogy evidujte a podle priorit a finančních možností školy postupně realizujte jejich návrhy na nákup nového materiálně technického vybavení školy.
Méně důležitá
  • Vyhodnocujte využívání materiálních podmínek (např. interním systémem kontroly, využívejte i výsledků inspekční činnosti).
  • Vytvářejte podmínky pro spolupráci pracovníků školy v této oblasti, zapojte i nepedagogické pracovníky, případně žáky a jejich rodiče.

úvodní vysvětlení
kritérium