Doporučení pro podporu psychohygieny a zdravého životního stylu

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Vytvářejte a využívejte vhodné podmínky pro psychohygienu žáků i pedagogů a pro zdravý životní styl (např. parkování pro kola, den bez aut, relaxační zóny).

  • Organizujte výuku tak, aby byl podporován zdravý životní styl a zajištěna psychohygiena žáků i vyučujících (např. vhodným rozvrhem hodin, aktivním využitím přestávek, nabídkou volitelných nebo nepovinných předmětů, volnočasových aktivit).
Důležitá
 
  • ​Podporujte realizaci akcí s tematikou zdravého životního stylu (např. zařazování vhodných témat do výuky).
  • Dbejte na zdravý životní styl při výběru potravin a nápojů v zařízeních umístěných ve škole, případně zapojovat žáky a žákovské samosprávy do přípravy jídelníčků.
  • Zajistěte kvalitní a systematické vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu, psychohygieny, bezpečnosti včetně bezpečného používání internetu a sociálních sítí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy.
 

úvodní vysvětlení
kritérium