Doporučení pro vytváření koncepce a strategie

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Usilujte o vytvoření týmu se zastoupením všech důležitých aktérů. Ujistěte se, že základním pojmům z oblasti strategického a akčního plánování na úrovni školy mezi sebou v týmu rozumíte stejně, že mluvíte stejným jazykem. Ušetří vám to mnoho nedorozumění a zbytečně vynaloženého času a práce.

Důležitá
 
  • Při tvorbě koncepčních a strategických dokumentů vycházejte z vašich zkušeností a faktů. Jasně a srozumitelně formulujte a navržené cíle stanovujte s ohledem na jejich skutečnou dosažitelnost ve vašich podmínkách.
  • ​Průběžně zjišťujte názory a zkušenosti spolupracovníků (pedagogů i nepedagogů), žáků, jejich rodičů, zřizovatele, odborné veřejnosti, ostatních sociálních partnerů a využívejte je při strategickém plánování (workshopy, kulaté stoly, dotazníková šetření, rozhovory, neformální setkávání apod.). Nespěchejte, věnujte této činnosti dostatek času. Osvědčuje se pro tyto aktivity získat externího facilitátora, mediátora, pokud máte možnost ho financovat (například z projektů).
Méně důležitá
  • Pokud potřebujete, doplňte si znalosti a dovednosti v oblasti tvorby koncepcí a strategického plánování některou z forem dalšího vzdělávání případně samostudiem bohaté literatury na toto téma.
  • Účastněte se neformálních setkávání ředitelů škol, zapojte se do sítí škol a sdílejte informace a zkušenosti ohledně tvorby a realizace koncepčních záměrů a strategických plánů škol.

úvodní vysvětlení
kritérium