Doporučení pro obsah koncepce a strategie

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější
 
  • Při zpracování koncepčních dokumentů vycházejte z poznání skutečného stavu školy, který je vhodné zjistit analýzou. Stanovte prioritní oblasti, na které se chce škola zaměřit, pojmenujte jasně hodnoty, které společně sdílíte, nastavte měřitelné ukazatele/indikátory a jejich kritéria a odpovídající nástroje pro jejich zjišťování. (např. SWOT analýza, kulaté stoly, workshopy, dotazníky, výsledky externího hodnocení ČŠI apod.) Osvědčuje se udržet počet několika prioritních oblastí, rozsáhlé seznamy jsou neúčinné a zpravidla formální.
Důležitá
 
  • Periodicky vyhodnocujte naplňování vašich vizí a strategických cílů a přijímejte splnitelná a účinná opatření ke zlepšení činnosti školy.
  • Využívejte strategické a koncepční dokumenty týkající se vzdělávání zpracované na úrovni kraje a celé České republiky.
Méně důležitá
 
  • Systematicky a cíleně podporujte zvyšování profesionality vedení škol i pedagogů v oblasti plánování a řízení procesu vzdělávání ve středním vzdělávání realizovaném na středních odborných školách v souladu s nejnovějším poznáním v oborech pedagogiky, psychologie, sociologie a společenskými trendy (například v rámci plánů profesního rozvoje, plánovacích a hodnotících rozhovorů, kolegiální podpory interní i externí – konzultanti, mentoři apod.).
  • Vytvářejte časové i organizační podmínky pro systematické, kvalitní a účelné vzdělávání pro vedení školy a další pedagogy zaměřené na oblast strategického plánování. Nabyté poznatky a dovednosti aktivně uplatňujte při komunikaci strategického plánování se zaměstnanci školy, zákonnými zástupci, zřizovateli a ostatními sociálními partnery.

úvodní vysvětlení
kritérium