Doporučení pro snižování neúspěšnosti žáků

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Ve spolupráci s pedagogy vytvořte a využívejte systém pravidelného vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků. Pracujte s nastavenými termíny zjišťování a vyhodnocování výsledků, s typem a zaměřením zjišťování výsledků, s vyhodnocováním a tendencí těchto výsledků, s přijímáním návazných opatření cílených na snižování neúspěšnosti žáků.

Důležitá

  • Zaměřte se důsledně na pravidelnou informovanost pedagogů vedením školy o aktuální úrovni výsledků vzdělávání žáků školy jako celku (např. na pravidelných poradách, zveřejňujte na intranetu školy), na jednáních metodických orgánů školy, na jednáních pedagogické rady a přijímejte opatření ke zlepšování těchto výsledků na všech úrovních řízení pedagogického procesu.
  • Využívejte externě zpracovaných ukazatelů a nástrojů pro hodnocení výsledků vzdělávání v průběhu vzdělávání a při jeho ukončování. 
  • Využívejte pozitivních zkušeností (sdílení zkušeností, dobré praxe a příklady inspirativní praxe) se školami stejného druhu (vzájemné porovnání výsledků vzdělávání).
  • Vytvořte nástroje pro zjišťování úspěšnosti a uplatnitelnosti vašich absolventů. Spolupracujte s konzervatořemi/středními/vysokými školami při zjišťování výsledků dosahovaných absolventy základních uměleckých škol při dalším studiu.

úvodní vysvětlení
kritérium