Doporučení pro zlepšování výsledků žáků

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Nastavte principy pro případy zhoršování výsledků vzdělávání žáků. Hledejte možnosti spolupráce a týmová řešení, komunikujte s rodiči, případně se školním poradenským pracovištěm ve škole, v níž se žák vzdělává (např. výchovný poradce, kariérový poradce, školní psycholog) s cílem zaměřovat se na zlepšování výsledků vzdělávání žáků nebo na včasné podchycení negativních změn v průběhu vzdělávání a na identifikaci příčin neúspěchu.
  • Vytvořte systém prevence školního neúspěchu žáků s ohledem na konkrétní podmínky na vaší škole. U žáků, kteří nedosahují očekávaných výsledků, pátrejte po příčinách zhoršení nebo případného neúspěchu a vytvářejte systém podpory pro jejich zlepšování. Zaměřte se především na zkvalitňování úrovně výuky soustředěním se na základní dovednosti a vědomosti v jednotlivých vyučovacích předmětech, využívejte aktivizujících metod a forem výuky, zefektivněte opakování a procvičování. Spolupracujte s odborníky (viz výše), komunikujte s rodiči i žáky a spolupráci propojujte. 

Důležitá

  • Motivujte pedagogy k účasti na DVPP zaměřeném na práci se žáky ohroženými školním neúspěchem, se žáky mimořádně nadanými i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Veďte pedagogy ke stálému zdokonalování v oblasti výukových forem, metod i způsobů, jak u žáků vzbuzovat zejména jejich vnitřní motivaci k učení. 
  • Sledujte a využívejte volně dostupné výstupy úspěšně realizovaných projektů zaměřených na podporu aktivit se žáky ohroženými školním neúspěchem.
Méně důležitá
  • Využívejte sdílených zkušeností pedagogických pracovníků v oblasti individuálního přístupu k jednotlivému žákovi (např. diferenciace úkolů s  rozdílnou obtížností, plán učiva, stálé pozitivní hodnocení dílčích úspěchů), vytvořte a průběžně aktualizujte školní portfolio osvědčených metod.

úvodní vysvětlení
kritérium