Doporučení pro zkvalitnění využívání informací o výsledcích vzdělávání

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Zaměřte se na průběh hodnotících jednání pedagogické rady a metodických orgánů k dosaženým výsledkům vzdělávání s cílem zamezit formalismu. Provádějte analýzu příčin úspěšnosti/neúspěšnosti žáků a přijímejte vhodná opatření ke zlepšení, akcentujte důsledné a pravidelné vyhodnocování účinnosti již přijatých opatření. Soustřeďte se na to, co funguje, co se osvědčilo, co má potenciál být dále rozvíjeno a v tomto smyslu průběžně zdokonalujte nastavený interní systém.

Důležitá

  • V případě potřeby efektivně využívejte služeb školských poradenských zařízení, komunikujte se školními poradenskými pracovišti kmenových škol (základních a středních). Hledejte, co z doporučení se osvědčuje, plní účel, vede k výsledkům. Analyzujte možné příčiny neúspěchu při realizaci navržených opatření. Přijímejte opatření ke snižování školní neúspěšnosti žáků a případných kázeňských problémů, poskytujte podporu nadaným žákům a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Intenzivně spolupracujte s rodiči žáků při poskytování informací o průběhu a výsledcích vzdělávání a zejména o dosahovaném osobním pokroku žáků. Využívejte ve škole osvědčených způsobů osobní komunikace, hledejte a zkoušejte nové způsoby (např. triády učitel-žák-rodič). 
  • Využívejte prostředků digitálních technologií a zavedených elektronických informačních systémů školy (školní matriky, třídní knihy apod.). 
Méně důležitá
  • Vzájemně si předávejte získané zkušenosti s hodnocením výsledků vzdělávání žáků, vyhledávejte a využívejte příklady dobré praxe mezi pedagogy školy i v rámci spolupráce škol stejného druhu a škol s navazujícím vzděláváním. 

úvodní vysvětlení
kritérium