Doporučení pro zkvalitnění osobnostního rozvoje

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Umožňujte žákům přijímat odpovědnost, samostatně vystupovat, vyjadřovat se, obhajovat vlastní názory, rozhodovat a spolurozhodovat, vyjadřovat se ke svému výkonu nebo výsledku. Poskytujte žákům co nejčastěji možnost uplatňovat kreativitu ve výuce, ale i v dalších aktivitách (např. školní časopis, vlastní žákovské projekty – realizace vlastního koncertu / výstavy / představení, dramaturgie koncertu, podílení se na výzdobě a úpravě prostředí své třídy, případně školy).

Důležitá

  • Zapojujte žáky do přípravy a realizace veřejných akcí školy.
Méně důležitá
  • Podporujte systematické a pokud možno dlouhodobé vzdělávání pedagogů v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje žáků.
  • Inspirujte se, vyhledávejte a využívejte zkušenosti škol a institucí s rozvojem osobnostních a sociálních kompetencí žáků a případně jejich hodnocení.

úvodní vysvětlení
kritérium