Doporučení pro zkvalitňování sledování a hodnocení výsledků učení

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Vyčleňte personální kapacity pro metodické vedení pedagogů v oblasti formativního hodnocení, plánování a realizace výuky zaměřující se na individuální pokrok každého žáka.

Důležitá

  • Podpořte vzdělávání pedagogů v metodách formativního hodnocení a způsobech využití jeho výsledků pro plánování a realizaci výuky.
  • Zajistěte, aby všichni vyučující byli seznámeni se vzdělávacími potřebami žáků mimořádně nadaných a v případě potřeby se speciálními vzdělávacími potřebami žáků.
  • Podporujte učitele ve využívání žákovských portfolií.
Méně důležitá
  • Podpořte sdílení příkladů inspirativní praxe ve vaší škole při poskytování formativního hodnocení jednotlivým žákům. Oceňujte snahu získávat v této oblasti zkušenosti i vůli se o ně dělit.

úvodní vysvětlení
kritérium