Podpora pro vyhodnocování pedagogické práce

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Vytvořte jednoduchý systém kritérií kvality pro hodnocení a sebehodnocení práce pedagogů a při tvorbě využijte jejich náměty nebo připomínky.

Důležitá

  • Zapojte pedagogy do realizace vhodně zvolených projektů rozvíjejících jejich reflektivní dovednosti.
  • Podpořte profesní růst pedagogů například formou vytváření plánů osobního rozvoje i prostřednictvím hodnotících rozhovorů s vedením školy tak, aby tyto plány byly vhodnou oporou pro jednotlivé pedagogy. Podporujte vytváření portfolií pedagogů.
Méně důležitá
  • Realizujte aktivity ke zvyšování kompetencí pedagogů k efektivnímu vyhodnocování své vlastní práce.

úvodní vysvětlení
kritérium