Doporučení pro zajištění respektujícího přístupu k žákům

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Vyžadujte přátelskou a zdvořilou komunikaci se žáky se zohledněním jejich věku, mentální i sociální situace.
  • Netolerujte (nedovolte) autoritativní, povýšené a manipulativní chování pedagogů vůči žákům.
  • Podporujte zdvořilou a vstřícnou diskusi pedagogů se žáky s prostorem pro obhájení názorů žáků.
 

Důležitá

  • Vytvářejte dostatečný prostor pro iniciativu žáků a podporujte jejich sounáležitost se školou. Poskytněte jim příležitost přijmout odpovědnost
  • Inspirujte a podporujte pořádání školních akcí, v jejichž rámci dochází k vzájemnému poznávání a intenzivní neformální komunikaci žáků a pedagogů v situacích mimo vyučování, ale také sebepoznání pedagogů (společné akce školní i mimoškolní). 

úvodní vysvětlení
kritérium