Doporučení pro využívání odbornosti

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Oceňujte při každé vhodné příležitosti (hospitační činnosti, kontrolní činnosti, pedagogickém vedení) efektivních používání didaktických postupů, předvádění probíraných uměleckých činností, zohledňování fyzického a psychického vývoje dítěte, jeho sociálního a kulturního prostředí.
  • Vyžadujte znalost a dodržování  ŠVP ve všech složkách utvářejících výchovně vzdělávací proces.
  • Pracujete-li s ročními učebními plány, tak stanovte jednotná pravidla pro jejich tvorbu s cílem postihnout rozvíjení potenciálu a individuality každého žáka.

Důležitá

  • Podporujte a rozvíjejte spolupráci pedagogů v rámci předmětových komisí či metodických sdružení.
  • Vyžadujte, kontrolujte a hodnoťte vedení žáků k samostatné domácí přípravě pravidelným zadáváním a kontrolou úkolů a předváděním způsobu nácviku.
  • Vytvářejte a využívejte prostor pro komunikaci s rodiči na vysvětlování potřeby spolupráce školy a rodiny pro vývoj osobnosti dítěte.
Méně důležitá
  • Zprostředkovávejte pedagogům zpětnou vazbu od žáků, rodičů i sociálních partnerů, vytvářejte podmínky pro její poskytování.
  • Podporujte a rozvíjejte spolupráci pedagogů v rámci předmětových komisí či metodických sdružení.

úvodní vysvětlení
kritérium