Doporučení pro zajištění podmínek pro vzdělávací potřeby žáků

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Vytvářejte materiální, technické a další podmínky pro zavádění pedagogických inovací.
  • Sledujte jak investiční, tak neinvestiční příležitosti pro posun v této oblasti.
 

Důležitá

  • Dle kapacity a velikosti vaší školy, využívejte příležitost zapojit se do projektů a dotačních programů, které vám umožní zajistit podmínky pro vzdělávání vašich žáků. 
  • Respektujte doporučení školských poradenských zařízení a zajišťujte, aby byla efektivně využívána podpůrná opatření materiálního charakteru pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i pro žáky nadané a mimořádně nadané.
Méně důležitá
  • Průběžně vyhodnocujte, zda jsou na vaší škole zajištěny materiální podmínky v souladu s aktuálními potřebami žáků

úvodní vysvětlení
kritérium