Doporučení pro řízení práce školy

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

 • V návaznosti na koncepci rozvoje školy (strategický plán) formulujte vaše priority, které se promítnou do přijímaných opatření (akčního plánování).
 • Rovnocenně se zabývejte všemi vyučovanými obory. Postupujte systémově a komplexně v návaznosti na koncepci rozvoje školy.
 • Nastavte účinný systém řízení kvality pedagogické práce včetně nástrojů monitorování a zpětné vazby (např. hospitační nebo kontrolní činnost zaměřená na danou prioritu) se zapojením dalších členů vedení.
 • Mějte přehled o úrovni výuky v jednotlivých oborech. 
 • Úroveň výuky nevyvozujte z kvality prezentací.
 • Aktivně ovlivňujte využívání účinných vzdělávacích a výchovných strategií.
 • Zabývejte se výsledky postupových zkoušek a úspěšnosti žáků v soutěžích (pokud je škola realizuje) a dále s nimi pracujte.

Důležitá

 • Využívejte potenciálu poradních a metodických orgánů školy (např. pedagogická rada, umělecká rada, metodické sdružení a další pracovní týmy, které jste dle potřeby školy vytvořili) a aktivně podporujete jejich činnost. 
 • Při řízení školy, monitorování, komunikaci a vyhodnocování využívejte efektivně prostředky digitálních technologií, sjednocujte využívaná SW řešení.
Méně důležitá
 
 • Poskytujte pedagogům častou zpětnou vazbu k jejich podílu na realizaci plánovaných strategických cílů i jednotlivých aktivit školy. 
 •  Účelně rozdělte kompetence mezi vedoucí pracovníky školy.
 • Zjišťujte názory pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy, žáků, rodičů a ostatních partnerů školy. 

úvodní vysvětlení
kritérium