Doporučení pro zajištění prevence rizikového chování

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Analyzujte možnosti rizikového chování žáků v podmínkách školy a přijímejte k nim preventivní, případně nápravná opatření.

Důležitá

  • Na základě vyhodnocení pravděpodobných rizikových chování vašich žáků se zapojujte do ověřených preventivních programů nebo realizujte vlastní programy zaměřené na rozpoznávání rizikového chování žáků, volbu vhodných preventivních opatření.
  • Podporujte pozitivní vztahy ve třídách zapojením žáků do společných činností, především v kolektivních výukách, předcházejte tak rizikovým jevům.
  • Spolupracujte s rodiči při prevenci a řešení rizikového chování žáků. 
Méně důležitá
  • Zřiďte školní poradenské pracoviště „otevřené všem“ (zejména žákům a jejich rodičům), fungující na principu spolupráce speciálního pedagoga nebo psychologa, výchovného poradce, školního metodika prevence apod.
  • Spolupracujte se školskými poradenskými zařízeními, OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí) a dalšími orgány a institucemi k přijímání opatření k prevenci a minimalizaci rizikového chování žáků.
  • Využívejte příklady inspirativní praxe jiných škol. 

úvodní vysvětlení
kritérium