Doporučení pro využívání ŠVP

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Aktualizujte/inovujte ŠVP na základě dosahovaných výsledků vzdělávání, nebo zkušeností s výukou (např. upravte učební osnovy, nebo učební plán na základě úspěšnosti/neúspěšnosti žáků, znalostí o nových trendech ve vzdělávání). Úpravy provádějte ve vhodných intervalech po proběhnutí vzdělávacího cyklu nebo v návaznosti na změny RVP ZUV.
  • Nedělejte v ŠVP překotné změny, dejte učitelům čas, aby mohli užitečnost úprav posoudit a přijmout je za své.

Důležitá

  • Využívejte ŠVP pro plánování i vyhodnocování vzdělávání, např. pro tvorbu tematických plánů, evaluaci výsledků apod.
  • Diskutujte a komunikujte s pedagogy, dalšími školami a školskými zařízeními, odbornou veřejností a rodiči žáků o procesech a výsledcích vzdělávání podle vašeho ŠVP. Jejich názory analyzujte a případně využijte při úpravách a změnách ŠVP.
     
Méně důležitá
  • Využívejte dostupné, kvalitní informační zdroje, inspirujte se podobou ŠVP jiných škol, ale pamatujte, že zkušenosti a zvnitřnění obsahu dokumentu je nepřenosné.

úvodní vysvětlení
kritérium