2.1

Doporučené znalosti:

 • zná dostatečně hlavní zásady pedagogických směrů kvalitní výuky a rozumí jim
 • zná formy a metody maximálního rozvoje potenciálu každého žáka a rozumí jim
 • zná způsoby stimulace pedagogického rozvoje učitelů i s jejich výhodami a omezeními
 • zná a chápe podstatu evaluačních postupů (principy, nástroje, vyhodnocení, dopady)
 • zná trendy ve vzdělávání relevantní k dané škole a umí posoudit jejich uplatnitelnost
 • zná a je schopen používat komunikační a vyjednávací techniky (např. základy konstruktivní asertivní komunikace)
 • dostatečně se orientuje ve školské i jiné relevantní legislativě a rozumí jejím praktickým dopadům

Doporučené dovednosti:

 • podporuje pedagogy v přístupech rozvíjejících potenciál každého žáka a vybízí je k nim
 • uvážlivě aplikuje nové trendy ve vzdělávání, jejich aplikování racionálně vyhodnocuje
 • využívá koncepčních dokumentů pro plánování vzdělávání i evaluaci
 • využívá efektivně evaluační nástroje za účasti pedagogů a vytváří efektivní systém pro získávání zpětné vazby
 • uplatňuje relevantní legislativní předpisy, efektivně získává právní i odborné informace
 • sleduje a předvídá vývoj (např. na základě SWOT analýzy), formuluje realistické cíle, přijímá vyhodnotitelná opatření a formuluje úkoly v SMART podobě

Doporučené osobnostní předpoklady/postojové nastavení:

 • je přesvědčen o důležitosti rozvoje potenciálu každého žáka školy a věnuje patřičnou pozornost výsledkům každého žáka
 • uplatňuje proaktivní přístup
 • za prioritu vnímá zlepšení stavu, nikoli jen formální fungování opatření
 • efektivně transformuje problémy ve výzvy
 • uplatňuje nadhled plynoucí z dostatečné znalosti právních předpisů pro činnost školy i pro efektivní evaluaci všech procesů
 • realisticky přistupuje ke zpětné vazbě