1.5

Doporučené znalosti:

 • zná spektrum partnerů, se kterými škola může účelně spolupracovat, včetně možností zapojení do dění v regionu
 • zná výhody a rizika rozličných forem spolupráce s různými typy organizací a institucí včetně dalších škol
 • je schopen racionálně zhodnotit přínosy, které mohou pro zkvalitnění školy poskytnout externí partneři
 • orientuje se v možnostech zapojení školy do projektů podporujících rozvoj školy
 • zná metody a formy realizace fundraisingu (donátorství, projektové podpory)

Doporučené dovednosti:

 • udržuje kontakty s relevantními partnery, rozvíjí spolupráci vždy s ohledem na potřeby školy a se zohledněním přínosů pro vzdělávání
 • efektivně podporuje zapojování žáků i pedagogů do projektů podporujících rozvoj školy a motivuje je k tomu
 • využívá různé příležitosti k tvorbě sítí vzájemných vztahů s externími partnery včetně dalších škol, podporuje zapojení školy do dění v regionu
 • efektivně a účelně spolupracuje se zřizovatelem, spolupráci cíleně prohlubuje
 • využívá efektivně vhodné metody a formy fundraisingu (donátorství, projektové podpory) případně je vhodně kombinuje pro zkvalitňování činnosti školy

Doporučené osobnostní předpoklady/postojové nastavení:

 • je přesvědčen o pozitivním přínosu spolupráce s jinými školami, institucemi a sociálními partnery i zapojení školy do dění v regionu
 • odmítá zištné formy donátorství
 • vnímá transparentnost jako základní princip veřejné kontroly