Doporučení pro zlepšení vyhodnocování úspěšnosti žáků

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Ve spolupráci s pedagogy využívejte funkce školní informační systémů k sledování a vyhodnocování posunu žáků při vzdělávání i v delším časovém období. Posilujte žáky v tom, co je jejich silná stránka.

  • Využívejte externího hodnocení vzdělávacích výsledků pro úpravy vnitřního systému hodnocení. Oceňujte vnější pohled a jeho nezávislost.

Důležitá
 
  • ​Podporujte spolupráci pedagogů v rámci metodických sdružení zaměřenou na zkvalitňování dosahovaných vzdělávacích výsledků. Kvalita výsledků vzdělávání je výsledkem společné práce pedagogů.
  • ​Spolupracujte se základními školami  ve smyslu předcházení neúspěchu v navazujícím středním vzdělávání (znalost specifik předškolního vzdělávání – RVP PV).
  • ​Při vyhodnocování doporučení ke zlepšování výsledků vzdělávání spolupracujte se školskými poradenskými zařízeními (práce s žáky s podpůrnými opatřeními).
Méně důležitá
  • Vyhledávejte a pedagogickým pracovníkům umožňujte cílené vzdělávání (DVPP) v této oblasti, zejména zaměřené na odstraňování příčin školního neúspěchu.

úvodní vysvětlení
kritérium