Doporučení pro využívání ŠVP

 

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Aktualizujte/inovujte ŠVP na základě dosahovaných výsledků vzdělávání, nebo zkušeností s výukou (např. upravte učební osnovy, nebo učební plán na základě úspěšnosti/neúspěšnosti žáků). Úpravy provádějte ve vhodných intervalech v souladu s vykomunikovanou a sdílenou vizí školy po proběhnutí vzdělávacího cyklu nebo v návaznosti na změny RVP.

Důležitá

  • Využívejte ŠVP pro plánování i vyhodnocování vzdělávání, např. pro tvorbu tematických plánů, evaluaci výsledků apod.
  • Diskutujte a komunikujte s pedagogy, dalšími školami a školskými zařízeními, odbornou veřejností a rodiči žáků o procesech a výsledcích vzdělávání podle vašeho ŠVP. Jejich názory analyzujte a případně využijte při úpravách a změnách ŠVP.
Méně důležitá
 
  • Využívejte dostupné, kvalitní informační zdroje, obsahující příklady inspirativní praxe z jiných škol.

úvodní vysvětlení
kritérium