Doporučení pro tvorbu a úpravy ŠVP

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Jednoznačně vyjádřete kladný postoj vedení školy k významu ŠVP pro kvalitu vzdělávání žáků a pedagogické vedení školy.

  • Do zpracování, úprav a inovací ŠVP zapojte v co největší míře všechny pedagogy školy (případně i sociální partnery školy). Vytvořte organizační a časové podmínky pro setkávání (např. vyčleněním jednoho odpoledne, zohlednění v rozvrhu pro daný den apod.). Zajistěte kvalitní koordinaci této činnosti. Motivujte.
Důležitá
 
  • Udržujte svůj/své ŠVP aktuální a v souladu s RVP. Zajistěte sledování změn RVP a právních předpisů, které mají dopad na ŠVP. (Případně využívat InspIS ŠVP, který aktuální verze RVP obsahuje.)
  • Vyhodnocování a případné úpravy ŠVP provádějte pravidelně a předvídatelně.
  • Ověřte, zda je/jsou ŠVP pro všechny jeho uživatele (pedagogy i rodiče), přehledný a srozumitelný. Zvláštní pozornost věnujte začínajícím a nově příchozím pedagogům. Ověřte, že vašemu ŠVP dobře rozumí.
  • Inovace ŠVP představte školské radě, odborné veřejnosti (v rámci spolupráce se zaměstnavateli, oborovými asociacemi apod.), zajistěte jejich srozumitelnost a usilujte o jejich akceptaci.
  • Zjišťujte systematicky názory a potřeby pracovníků školy, žáků, jejich rodičů, zřizovatele a sociálních partnerů na váš ŠVP, poznatky analyzujte a využívejte při aktualizacích ŠVP.
Méně důležitá
 
  •  Využívejte vhodného vzdělávání pro vedení školy a zaměstnance v oblasti vyhodnocování a úprav ŠVP (např. specializační studium pro koordinátory ŠVP v rozsahu 250 hodin).

úvodní vysvětlení
kritérium