Doporučení pro zvyšování kvality komunikace pedagogů

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Vztahy a komunikaci ve škole zásadně ovlivňuje chování a jednání vedení školy. 

Nejdůležitější

  • Společně stanovte jasná a všem srozumitelná školní pravidla komunikace mezi žáky, mezi pedagogy, mezi žáky i pedagogy vzájemně a jejich dodržování vyhodnocujte.

Důležitá

  • Vzhledem k podmínkám školy využijte dostupné prostředky pro obousměrnou, vstřícnou a respektující osobní i distanční komunikaci s rodiči žáků a dalšími partnery školy. 
Méně důležitá
  • Podporujte zapojení pedagogů do různých forem DVPP zaměřených na jejich osobnostní a profesní rozvoj, zvláště na jejich komunikační dovednosti. Nabyté poznatky a dovednosti vzájemně sdílejte stejně jako zkušenosti z jejich využívání ve škole. 

úvodní vysvětlení
kritérium