Rozvoj pedagogického vedení školy

Změny v úrovni pedagogického vedení škol

Rozvoj pedagogického vedení školy je autoevaluační nástroj v InspIS DATA určený ředitelům škol pro vyhodnocení změn v úrovni pedagogického vedení škol v delším časovém období. Nástroj využívá kombinace opakovaného vlastního hodnocení ředitele školy v oblasti pedagogického vedení s hodnocením této oblasti dalšími pedagogickými pracovníky. Porovnáním výsledků dvojice vlastních hodnocení a průměru hodnocení od pedagogických pracovníků v automaticky generovaném přehledu dostává ředitel školy informaci o kvalitě rozvoje pedagogického vedení ve srozumitelné struktuře a vývoji. Účelem celkového přehledu rozvoje pedagogického vedení je především poukázat na změny, ke kterým ve sledovaném období došlo, a poskytnout případně další impulsy a inspirace k plánování dalších kroků směřujících ke zlepšování v této zásadní oblasti.
S jistým zjednodušením se dá říct, že „kvalita řízení spočívá především v řízení kvality“. A v našem případě nejde o nic méně důležitého, než je řízení kvality plánování, průběhu a výsledků vzdělávání žáků a vytváření podmínek pro její zlepšování. 
Nástroj je postaven na dvojici dotazníků, které mají podobnou strukturu, odvozenou od kritérií v oblasti 2 – Pedagogické vedení školy. Jeden dotazník je určen vedení školy a druhý pedagogům. Výroky v dotaznících popisující aktivity nebo stav v souvislosti s jednotlivými kritérii kvality v této oblasti posuzuje respondent podle skutečného aktuálního stavu. 


Pro využití nástroje Rozvoj pedagogického vedení využijte následující kroky:

 • V prostředí InspIS DATA vstupte do části Autoevaluace.
 • Pomocí tlačítka Založit nový přejděte k výběru autoevaluačních nástrojů.
 • Z jejich nabídky vyberte (klikněte na) Rozvoj pedagogického vedení školy.
 • Pomocí tlačítka Dokončit jej zařaďte mezi nástroje, které budete mít ve svém prostředí založeny.
 • Pokud máte založený nástroj Rozvoj pedagogického vedení školy, tak Vás již bude provázet jednotlivými kroky podrobný průvodce.
AE-Rozvoj-pedagogickeho-vedeni-01-(1).jpg 


Přehled rozvoje pedagogického vedení

Pokud byly vyplněny dotazníky pro pedagogy a vstupní i závěrečný ředitelský dotazník je možné využít automaticky vytvářený přehled rozvoje pedagogického vedení. Přehled je vygenerován v podobě tabulky obsahující jednotlivá kritéria a výroky včetně tří sloupců s výsledky vstupního ředitelského dotazníků, závěrečného ředitelského dotazníku a průměrného hodnocení pedagogického dotazníku. Na první pohled patrným orientačním ukazatelem je barevné kódování jednotlivých odpovědí v oblasti 2 – Pedagogické vedení školy. 
Přehled obsahuje tři hlavní typy informací. Jednak ukazuje, která kritéria kvality jsou více, či méně naplňována, jednak ukazuje změnu kvality v čase a tím i účinnost opatření, které byly v mezičase realizovány vedením a poskytuje důležitou informaci o tom, jak vidí naplňování kritérií pedagogové a jaká je míra shody nebo neshody s pohledem vedení.
Kompas02B.jpg

 

Doporučení k interpretaci přehledu

Dotazník je konstruován tak, aby zároveň s podkladem k vlastnímu hodnocení přinášel inspiraci k potřebným změnám. Tam, kde vaše vlastní hodnocení výroku ve shodě s hodnocením pedagogů signalizuje úroveň oranžovou (vyžadující zlepšení) nebo červenou (nevyhovující), prozkoumejte příčiny stavu a pokládejte si například otázky:
 • Co mi brání se této věci důkladněji věnovat? 
 • Jaké jsou příčiny toho, že se to nedaří?
 • Co mohu dělat jinak?
 • Jaké další zdroje mohu využít?
 • Jakou zkušenost hledám?
 • Co se potřebuji naučit, aby se věci změnily?
 • Kdo nebo co mi může pomoci dosáhnout zlepšení?
 • Jak velká změna je pro mě v současné situaci reálná?
Z přehledu je také patrné, v kterých kritériích je situace dlouhodobě dobrá. Přemýšlejte, jak jste toho dosáhli a zda tuto zkušenost nelze přenést i do těch kritérií, kde s jejich naplněním spokojeni nejste a přehled vám to potvrzuje. Vysoce zajímavé jsou ty části přehledu, kde barvy signalizují buď pozitivní, nebo negativní změnu. U těchto výroků se rozhodně zastavte a důkladně prozkoumejte, co zapříčinilo zlepšení nebo zhoršení. Oblast 2 je specifická v tom, že se týká především ředitele, resp. vedení školy, což ale současně znamená, že je ve vaší moci více než oblasti jiné. Na druhou stranu je úroveň naplňování kritérií v této oblasti zásadním faktorem pro kvalitu prakticky ve všech dalších oblastech. I malá změna k lepšímu může mít viditelné a významné dopady na kvalitu vzdělávání na škole jako celek. 

Další na první pohled zřejmou informací je míra shody ředitelského hodnocení s hodnocením pedagogů. Tam, kde tato shoda není, je to rozhodně důvod k podrobnějšímu prozkoumání příčin rozdílnosti pohledů a hodnocení. 
 • Spočívá v nedostatku informací?
 • V rozdílném vnímání kvality?
 • V nedostatečném porozumění podstatě kritérií?
Od odpovědí na tyto otázky by se měla odvíjet další činnost ředitele.


Další doporučení k využití autoevaluačního nástroje

Interpretace přehledu by měla vyústit v rozpoznání kritéria nebo několika složek kritérií, ve kterých je žádoucí usilovat o zvýšení poznané úrovně jejich rozvoje. Sledujte vždy jen několik cílů, které mohou mít největší dopad na kvalitu v oblasti pedagogického vedení. Při výběru opatření či aktivit ke změně využijte inspirace, které přináší metodická doporučení a příklady inspirativní praxe. Z dlouhodobého hlediska je možné po prvním využití nástroje Rozvoj pedagogického vedení školy založit opakovaně tento nástroj, do vstupního ředitelského dotazníku přenést odpovědi ze závěrečného dotazníku a následně se opět věnovat rozvoji v této oblasti. Po stanoveném čase je možné výsledky opakovaně vyhodnotit.

Dotazník Snímek pedagogického rozvoje školy (formát MS Word)
Dotazník Snímek pedagogického rozvoje školy (formát pdf)