Doporučení pro podporu cílené spolupráce pedagogických pracovníků školy

Důsledné uplatňování rovného přístupu ke vzdělávání a cílená podpora žáků, kteří vyžadují speciální péči, předpokládají funkční spolupráci a jednotné působení všech účastníků vzdělávacího procesu. Toho nelze dosáhnout bez sdílené vize v otázce rovných příležitostí, ke které se hlásí všichni pedagogičtí pracovníci školy (učitelé, asistenti pedagoga, poradenští pracovníci školy, vychovatelé ve školní družině). Pro praktické naplňování této vize je však nezbytná rovněž cílená spolupráce a koordinace všech aktérů vzdělávacího procesu.

Cílem nabízených metodických doporučení je poskytnout vedení škol náměty, jak podpořit sdílení školní vize v oblasti inkluze a rovných příležitostí mezi pedagogickými pracovníky školy a jejich účinnou spolupráci při poskytování podpory žákům, kteří ji potřebují. Způsob a míra realizace uvedených námětů a doporučení by měly zohledňovat specifické podmínky konkrétní školy a jsou v kompetenci ředitelky/ředitele školy.

 • Zformulujte vizi školy v otázce rovnosti příležitostí a podpory žáků při vzdělávání s ohledem na konkrétní podmínky školy a prostředí, ve kterém se nachází (např. rozdíly v sociálním zázemí žáků, podíl žáků s potřebou podpory aj.), a směřujte k tomu, aby byla v rámci školního kolektivu sdílená.
 • Citlivě prezentujte vizi v prostředí školy i navenek – dávejte ji najevo ve výzdobě školy (např. portréty a práce všech žáků), při vhodných příležitostech se k ní hlaste v sítích škol, na webu školy, na učitelských konferencích, při komunikaci s rodiči a s dalšími představiteli komunity. Dbejte na přiměřenost, věrohodnost a autenticitu prezentace.
 • Při komunikaci s pedagogy se při vhodných příležitostech hlaste k hodnotám sociální spravedlivosti, inkluze a podpory žáků v klíčových konceptech (např. vysoká, ale realistická očekávání, individualizace ve výuce, vrstevnické a kooperativní učení, formativní hodnocení).
 • Odlišujte ideál (kam směřujeme) od popisu stavu (kde prozatím jsme). Pro zmapování aktuálního stavu využívejte pozorování a rozhovory s pedagogy (všímejte si, jak zdůvodňují studijní neúspěchy či rizikové chování žáků, vztahové problémy ve třídě apod.). Systematičtější mapování situace umožňují evaluační nástroje a metodiky pro hodnocení inkluzivního přístupu školy.
 • Směřování k ideálnímu stavu podporujte konkrétními zkušenostmi z praxe vlastní školy, jiných škol v obdobných podmínkách u nás či v zahraničí (videa, popisy inspirativní praxe, hospitace, sdílení zkušeností s jinými školami). K čerpání a sdílení inspirativních zkušeností využívejte nabídku kurzů v systému DVPP a podporu z dotačních titulů (např. Šablon).
 • Podporujte budování proinkluzivních postojů tím, že pedagogům pomůžete překonávat obtíže s realizací inkluzivního vzdělávání v jejich třídě (obtíže s žáky, kteří narušují výuku, nedosahují vzdělávacího pokroku, mají problémy se socializací). Umožněte otevřenou komunikaci o problémech, zajistěte včasnou pomoc (prostřednictvím mentorské činnosti, supervize, vzdělávání v systému DVPP aj.).
 • Plán postupu přizpůsobte personálním podmínkám školy (např. tomu, zda „nositelem“ vize je jen vedení školy, skupina učitelů nebo většina pedagogického sboru). Buďte si vědomi svých vlastních přesvědčení vztahujících se k rovnosti příležitostí a podpoře žáků při vzdělávání a důsledků, které tato přesvědčení mají na činnost školy.
 • Vytvářejte příležitosti k opakovaným diskusím a reflexím přesvědčení pedagogických pracovníků (včetně asistentů pedagoga aj.), např. při řešení jednotlivých případů ze školního života. Dbejte na to, aby diskuse byly maximálně otevřené k odlišným názorům. Snažte se zabránit tomu, aby se pracovníci školy báli vyjádřit vlastní názor, neboť to vylučuje práci na změně jejich přesvědčení. V případě potřeby využijte možnosti facilitace diskuse přizvanými externími odborníky.
 • Projevujte trpělivost, protože přesvědčení a hodnoty se mění zvolna.
 • Nastavte jednotné postupy k individuální podpoře žáků při vzdělávání v rámci školy (rozvoj žáků s nadáním, shodný přístup k žákům s potřebou podpůrných opatření 1. stupně apod.).
 • Podle podmínek a organizačních možností školy podporujte průběžná společná setkávání pedagogů jako příležitosti ke sdílení zkušeností se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření (například vytvářejte prostor pro pravidelnou společnou přípravu ve sborovně, častá tematická i neformální setkání apod.), podporujte vzájemnou komunikaci a spolupráci pedagogických pracovníků různých součástí školy tvořící jeden právní subjekt, případně různých pracovních pozic (např. učitelé, učitelé odborného výcviku, učitelé uměleckých předmětů, trenéři, asistenti pedagoga).
 • Prostřednictvím vzájemného informování pedagogů usilujte o koordinaci a sladění přístupu k rizikovým žákům (žáci se SVP, s odlišným mateřským jazykem, s rizikem školního neúspěchu) a také o to, aby každý žák měl možnost dojít ocenění a zažít úspěch (například žák s horším prospěchem v naukových předmětech může získat uznání za své sportovní výkony).
 • Zaveďte systém vzájemných hospitací pedagogů se zaměřením na efektivní vzdělávání žáků se SVP, s rizikem školního neúspěchu a žáků nadaných, veďte pedagogy k vyhodnocování vzájemných hospitací dle stanovených pravidel, k vzájemnému obohacování a inspirování.
 • Snažte se vytvářet podmínky pro realizaci týmové či tandemové výuky (např. méně zkušený učitel se zkušenějším kolegou) a jejím prostřednictvím prohlubujte vzájemnou spolupráci a sdílení zkušeností s prací s žáky s potřebou podpůrných opatření.
 • Motivujte pedagogy, aby se nebáli přiznat nezdar nebo potíže při práci s žáky s potřebou podpůrných opatření, byli připraveni požádat o pomoc a podávat si pomocnou ruku.
 • Vhodně kompenzujte zvýšené pracovní nároky na pedagogy pracující se žáky s vyšší potřebou podpory (spravedlivým rozložením dalších úkolů a povinností mezi členy pedagogického sboru, úpravami rozvrhu, využitím mimotarifního finančního ohodnocení, nabídkou vzdělávacích či relaxačních aktivit, průběžným oceňováním dobré práce v pracovním kolektivu, povzbuzením apod.).
 • Nastavte pravidla pro účinnou komunikaci a spolupráci v oblasti poradenských služeb.
 • Zajišťujte kontinuální tok informací mezi vedením, školním poradenským pracovištěm (ŠPP) a ostatními pedagogickými pracovníky školy.
 • Podporujte další vzdělávání pedagogů v oblasti poradenských služeb, zajišťujte přenos informací a vyhodnocujte přínos absolvovaných vzdělávacích akcí.
 • Ve spolupráci se ŠPP pravidelně systematicky sledujte a vyhodnocujte naplňování doporučení školských poradenských zařízení (ŠPZ).
 • Vytvářejte vhodné podmínky pro práci členů ŠPP, podporujte jejich týmovou spolupráci v rámci ŠPP a spolupráci ŠPP s ostatními pedagogy školy; dohlížejte na to, aby:
  • pracovníci ŠPP měli rozděleny své kompetence, jejich činnost a spolupráce byla provázána, jednotlivá zjištění konzultovali na pravidelných schůzkách týmu;
  • na pracovníky ŠPP se mohli dle potřeby obracet žáci, učitelé i rodiče;
  • pracovníci ŠPP podporovali ostatní pedagogické pracovníky v průběžné pedagogické diagnostice vzdělávacích potřeb žáků, spolupracovali s nimi při plánování podpůrných opatření a vyhodnocování jejich efektivity;
  • pracovníci ŠPP ve spolupráci s ostatními pedagogy a vedením školy pravidelně vyhodnocovali výsledky žáků nadaných, žáků ohrožených školním neúspěchem a žáků s potřebou podpůrných opatření (včetně dosahování cílů stanovených v rámci IVP a PLPP); na střední odborné škole mějte nastavený systém minimalizace předčasných odchodů ze vzdělávání (např. nabídkou interních mezioborových přestupů);
  • pracovníci ŠPP odborně a konstruktivně řešili případné konflikty mezi žáky, žáky a učiteli a problémy žáků vzniklé v průběhu vzdělávání.
 • Nastavte pravidla pro účinnou spolupráci asistentů pedagoga a učitelů:
  • Zajistěte vymezení kompetencí asistenta pedagoga a učitele a v průběhu vzdělávacího procesu ho optimalizujte dle aktuálních potřeb.
  • Vyhraďte dostatek času pro společné přípravy učitele, asistenta pedagoga, popř. ve spolupráci s členy ŠPP (například vhodným rozvržením rozsahu přímé a nepřímé pedagogické činnosti v rámci zákonného rámce, využitím všech možností navýšení finančních prostředků – např. zřizovatel, krajský úřad).
  • Zajistěte, aby role asistenta pedagoga byla pro všechny pracovníky školy srozumitelná – tzn. asistent pedagoga pomáhá při organizaci a realizaci vzdělávání, podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka do činností probíhajících ve škole a pracuje pod vedením učitele se žákem či ostatními žáky ve třídě tak, aby učitel získal více prostoru pro individuální pedagogickou práci s žáky se SVP či žáky nadanými.
 • Ve spolupráci s ŠPP a učiteli poskytujte asistentům pedagoga metodické vedení, umožňujte asistentům pedagoga účastnit se dalšího vzdělávání a metodické podpory zajišťované externími subjekty (např. školskými poradenskými zařízeními).  
 • Účelně využívejte další zdroje pro zajištění asistentů i v dalších součástech školy (školní družina).
 • Zajistěte, aby se asistenti pedagoga účastnili pedagogických rad a dle potřeby měli možnost se účastnit jednání předmětových komisí.

TANNENBERGEROVÁ, Monika, SVOBODA, Zdeněk, ZILCHER, Ladislav, SMOLÍK, Arnošt. Autoevaluace školy v oblasti inkluze. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2015. http://inkluze.ujep.cz/files/autoevaluacni-nastroj.pdf

TANNENBERGEROVÁ, Monika. Průvodce školní inkluzí aneb Jak vypadá kvalitní základní škola současnosti? Praha: Wolters Kluwer, 2016.

SVOBODA, Zdeněk, ŘÍČAN, Jaroslav, MORVAYOVÁ, Petra, ZILCHER, Ladislav. Metodika tvorby strategického plánu pro vytváření inkluzivního prostředí školy. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2015. http://inkluze.ujep.cz/files/metodika_tvorby_strategickeho_planu_pro_vytvareni_inkluzivniho_prostredi_skoly.pdf


ADAMUS, Petr. Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. https://www.slu.cz/fvp/cz/file/cul/11837ea1-5116-4c83-8234-45c7af8dbc60

LUKAS, Josef. Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. http://www.nuv.cz/ae/manualy-evaluacnich-nastroju

MRÁZKOVÁ, Jana, KUCHARSKÁ, Anna a kol. Spolupráce školního speciálního pedagoga a asistenta pedagoga ve školách zapojených v projektu RAMPS-VIP III. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014. http://www.nuv.cz/t/zp

Jarkovská, Lucie, Lišková, Kateřina, Obrovská, Jana, Souralová, Adéla. Etnická rozmanitost ve škole: Stejnost v různosti. Praha: Portál, 2015.

odkaz na kritéria v oblasti podpora žáků při vzdělávání