Měření tělesné zdatnosti žáků

Základní report výsledků prezentoval pro jednotlivé ročníky a třídy školy po disciplínách podíly žáků s výkony v různých zónách dle kvality a rizikovosti. Nejvýznamnější informací je velikost skupiny žáků s výkony v kritické zóně – slabá výkonnost může vytvářet riziko zranění či vzniku chorobných stavů (vadné držení těla, obezita apod.). Informace o průměrech je pak pro každou třídu a disciplínu doplněna o hodnocení individuálních výkonů každého žáka (grafickou formou s indikací příslušnosti do jednotlivých zón a tabulkou s konkrétními číselnými hodnotami výkonů).

Obecně by škola měla věnovat zvýšenou pozornost disciplínám (resp. rozvoji dovedností, které disciplína reprezentuje), v nichž má největší podíl žáků výkon v kritické zóně – v uvedeném příkladu je to jednoznačně vytrvalost u chlapců i dívek a dynamický odraz u chlapců.

Jednotlivé disciplíny vypovídají o dílčích složkách kondice a fyzické připravenosti žáků. Celkovým ukazatelem fyzické vybavenosti žáků je kombinovaný ukazatel agregující výsledky za jednotlivé disciplíny (podle převodních tabulek bylo každému výkonu přiřazeno 1–10 bodů a body žákovi sečteny za všechny čtyři disciplíny). Graf prezentuje podíly žáků ve skupinách různých úrovní celkového součtu bodů.
Ukázkový graf na první pohled odhaluje, že problematická je zejména celková kondice chlapců – 40 % chlapců zahrnutých do měření se svým součtem bodů zařadilo do nejslabší skupiny. Předchozí graf odhaloval, že na vině je především nízká úroveň vytrvalosti a skočnosti. Pro orientaci je porovnání provedeno nejen proti celé ČR, ale i v rámci škol okresu a škol ve stejném typu území (zjednodušeně města, příměstské oblasti, ostatní).

Report obsahuje pro jednotlivé disciplíny (a tedy složky tělesné zdatnosti) metodická doporučení pro rozvoj dovednosti u žáků v různých typech pohybových aktivit. Text je spíše ilustrativní – zkušený učitel tělesné výchovy jistě v podobném duchu zná či najde příklady dalších možných aktivit sledující stejný cíl.