Vstřícná a respektující komunikace pedagogů přináší dobré ovoce

Mateřská dvoutřídní škola rodinného typu je součástí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Neznašov, která pracuje podle vzdělávacího programu Začít spolu a je certifikovanou školou Rodiče vítáni. Způsob komunikace v MŠ Neznašov pozitivně ovlivňuje sociální klima ve třídách i širší komunitě. Příklad inspirativní ilustruje, jak se příspěvková organizace s nejistou budoucností (zejména kvůli malému zájmu rodičů o její služby) stala respektovanou a vyhledávanou institucí, kam rodiče dováží své děti i ze vzdálenějšího okolí. Příklad inspirativní praxe zachycuje různé způsoby uplatňování respektujícího přístupu pedagogů při komunikaci s dětmi, kolegy, rodiči i širší komunitou. Zaznamenává konkrétní formy práce pedagogů (např. práce s emocemi, řešení konfliktů pomocí pravidel, rozvoj dovednosti sebehodnocení a vzájemného hodnocení dětí apod.). Příklad inspirativní praxe přináší autentická svědectví rodičů. Zachycuje léčivou sílu zájmu o druhého, dopad respektu k rodičům a celé rodině dítěte, výsledek nabídnutí vztahu.

Ve zvoleném kritériu je kladen důraz na dokumentaci konkrétních metod a forem práce pedagogů podporujících zdvořilý a přátelský způsob komunikace s dětmi, konkrétní aktivity MŠ aplikující respektující přístup k celé rodině a zejména konkrétní dopady takovéhoto přístupu. Zabýváme se způsoby zapojení rodičů do procesu vzdělávání dětí a vtahování rodiny i celé komunity obce do fungování školy. Přinášíme náměty na zlepšení komunikace uvnitř MŠ i navenek, které se v Neznašově osvědčily.

Tato MŠ je výjimečná v partnerském přístupu k jednotlivým aktérům vzdělávání. Charakterizuje ji respektující přístup, zájem o děti, rodiče i kolegy, týmový duch. V oblasti spolupráce s rodinou dosahuje vynikající kvality a hrdě se hlásí ke své certifikaci značkou Rodiče vítáni.
 

Indikátor 1: Pedagogové komunikují s dětmi zdvořilým a přátelským způsobem

 • Pedagogové oslovují děti křestním jménem ve  formě, kterou si děti přejí.
 • Pedagogové v průběhu dne často komunikují s jednotlivými dětmi, staví na jejich silných stránkách a podporují je v učení a rozvoji.
 • Pedagogové poskytují dětem často možnost volby, volbu dětí respektují a k jejímu respektování vedou ostatní.

Indikátor 2: Pedagogové citlivě reagují na sociální, emocionální, kognitivní a fyzické potřeby jednotlivých dětí

 • Pedagogové vnímají emocionální, sociální, tělesné i kognitivní potřeby každého dítěte a citlivě na ně reagují v průběhu celého dne.
 • Pedagogové dětem nabízejí činnosti, v nichž se děti učí rozlišovat a pojmenovávat své pocity a hovořit o nich.
 • Pedagogové se v komunikaci s dětmi přizpůsobují jejich věkovým zvláštnostem i individuálním dispozicím.

Indikátor 3: Pedagogové dětem naslouchají a projevují vstřícnost, vřelost, zájem a respekt ke každému z nich

 • Pedagogové vstřícně reagují na výkony dětí, dobře pracují s chybou jako učícím nástrojem.
 • Pedagogové podporují vzájemnou komunikaci dětí, vytvářejí prostor, v němž děti mohou sdílet své porozumění, podněcují děti ke vzájemné podpoře, vytvářejí příležitosti, v nichž děti mohou prožít sounáležitost s ostatními.
 • Pedagogové vedou děti k respektování společně dohodnutých pravidel a tím jim pomáhají samostatně řešit konflikty, což posiluje jejich sebedůvěru.

Indikátor 4: Pedagogové jednají s rodiči dětí, kolegy a dalšími členy komunity s respektem a úctou

 • Pedagogové zapojují rodiče dětí i členy komunity obce do vzdělávání dětí, umožňují jim aktivní vstup do vzdělávacího procesu, vítají jejich přítomnost ve třídě v průběhu vyučování.
 • Pedagogové jsou v pravidelném kontaktu s rodiči dětí, průběžně je individuálně informují o pokrocích, vzdělávacích cílech vyplývajících z kurikula, o akcích třídy/školy, a to prostřednictvím osobních setkání, písemných materiálů i elektronicky.
 • Pedagogové zachovávají důvěrnost informací týkajících se rodin a dětí.

Indikátor 5: Pedagogové svým vlastním jednáním modelují a podporují prosociální chování

 • Pedagogové modelují svým partnerským zapojením do dětských diskusí a do aktivit podporujících uvědomění si svých emocí prosociální chování dětí.
 • Pedagogové svým příkladem respektující komunikace s rodiči a společným zapojením do mnoha aktivit nad rámec běžného chodu mateřské školy modelují prosociální chování dětí vůči celé komunitě obce.
 • Pedagogové podporou sebehodnocenívrstevnického hodnocení dětí vytvářejí zdravé sociální klima třídy.


Při formulování indikátorů vhodných pro vyhodnocení toho, jak škola naplňuje kritérium 3.2, jsme vycházeli z textu mezinárodního profesního rámce kvality práce učitele, který vytvořila organizace ISSA (International Step by Step Association) a který je v ČR znám pod názvem Kompetentní učitel 21. století. Tento zdroj byl použit se svolením Step by Step ČR, o.p.s., která je výhradním distributorem tohoto dokumentu v ČR, držitelem ochranné známky „vzdělávací program Začít spolu“ a tento program dále rozvíjí, metodicky vede a vzdělává v něm pedagogy.

Proměna školy v oblasti komunikace proběhla s příchodem nového ředitele. Vedení obce zvolilo zkušeného pedagoga, který již působil na vedoucí pozici na velké pražské škole pracující podle vzdělávacího programu Začít spolu. Svým osobním příkladem respektující komunikace a snahou o spolupráci napříč celou obcí ovlivnil další vývoj nejen školy. Jeho partnerský postoj k ostatním byl předpokladem zahájení procesu proměny kultury školy. Seznámil stávající zaměstnance se svou vizí a dal jim možnost se rozhodnout, zda do toho půjdou s ním. Pedagogové zvyklí učit klasickými metodami se vydali na novou, ale dobrodružnou cestu proměny svého přístupu k učení (účast na letní škole Začít spolu, pravidelné společné plánování a reflexe práce, vzájemné učení). Některé nové zaměstnance přijímal již na základě jejich souhlasu s vizí školy. Pedagogové prošli důkladným školením zahrnujícím témata jako práce v centrech aktivit, plánování a hodnocení, formativní hodnocení, popisný jazyk, učební prostředí. Jejich vzdělávání dále zahrnovalo letní školu Začít spolu pro pokročilé, školení logopedický asistent, práce s dvouletými dětmi, čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, Hejného matematika pro MŠ (viz zveřejněné dokumenty na http://www.zsneznasov.cz/a-72-skolni-vzdelavaci-programy.html).

Vzdělávací program, podle kterého MŠ pracuje, je dobrým předpokladem respektující komunikace školy a rodiny. Přirozeně zahrnuje větší míru zapojení rodičů do vzdělávání, na spolupráci s rodinou je založen. Jeho volba je pro MŠ dobrým, nikoliv samozřejmě nutným, předpokladem intenzivnější partnerské spolupráce (příloha č. 1).

Respektování přání dítěte ve věci oslovování

Děti jsou pobízeny k vyjádření svého přání ohledně používání jejich křestního jména. Pedagogové pak jejich jména používají v té formě, kterou děti preferují. Ke stejnému respektování vedou i ostatní děti.

Podpora demokratického rozhodování dětí

U vhodně vybraných rozhodování je zvolena metoda demokratického hlasování, výběru dalšího postupu dětmi. Vede to nejen k seznamování dětí s demokratickými principy, ale i zahrnuje respekt k dětskému názoru (viz příloha č. 2).

Možnost volby

Děti jako jednotlivci zažívají možnost volby na denní bázi. Mezi nejčastější patří možnost zvolit si centrum aktivity, zvolit si materiály k práci, zvolit si kamaráda do dvojice či další kolegy do centra aktivit.

Práce s emocemi

Děti mají možnost projevit a kultivovat vlastní emoce a vhodným způsobem spolupracovat se svým sociálním okolím během celého dne. Dětem je umožněno sdílení zážitků v komunitním kruhu a dramatizace situací sloužící k nalézání možných řešení. Pedagogové cíleně rozvíjejí emoční inteligenci pomocí různých technik, nejčastěji pomocí emočních karet, používají otevřené otázky. Děti se učí rozumět svým emocím, zvládat je a trénují si umění empatie. Do práce s emocemi je zapojen také pedagog – i on vhodným způsobem rozkrývá své emoce před dětmi, sdílí s nimi to, že je také někdy veselý, smutný, naštvaný a co s tím dělá, zařazuje trénink rozpoznávání drobných rozdílů ve výrazu obličeje, diskutuje s dětmi na téma „kamuflování“. Respekt k vnitřnímu prožívání ostatních, právo na to vyjádřit svou emoci, trénink kultivace emočního projevu a častá edukace v této problematice společně vedou k větší spokojenosti dětí. Důkazem respektu k emočnímu prožívání je i hledání různých způsobů usnadnění adaptace dětem. Chlapeček měl přinést fotografie z rodiny a mohl je ukazovat ostatním, prohlížet si je. Byl to první den, kdy už vůbec neplakal (viz příloha č. 3).

Řešení konfliktů pomocí pravidel

Díky společně vytvářeným pravidlům třídy (příloha č. 4) dochází u dětí snadněji ke ztotožnění se s jejich zněním. V případě konfliktu mezi dětmi vedou pedagogové znesvářené jedince k aplikaci pravidel a k tomu, aby se děti učily konflikty řešit samy bez pomoci dospělého. Během pozorování byla zaznamenána situace, kdy se nemohly dohodnout o pořadí při činnosti, ale pak samy děti navrhly, že si „střihnou“, čímž konflikt rychle vyřešily.

Velký podíl skupinové práce a práce ve dvojicích

Velká část dopoledních činností probíhá ve dvojicích či skupinách (příloha č. 5), což vede k intenzivní spolupráci mezi různými dětmi ve třídě. Při pozorování je zjevné, že děti jsou zvyklé pracovat s kýmkoliv a netvoří partičky ani se nevymezují chlapci vůči děvčatům či schopnější vůči méně schopným. Důležitý je výběr úkolů, při jejichž plnění je spolupráce nutná, nikoliv jen možná. Jedná se o zadání, která zahrnují nutnou participaci všech členů týmu a předpokládají komunikaci mezi všemi jeho členy. Při zadání práce do skupiny bez tohoto důrazu dochází k plnění úkolů aktivnějšími jedinci. U vybraných společných činností mají starší děti ve dvojici mladší a pomáhají jim. Vzniká tak pouto sounáležitosti a vztahy se budují i napříč třídami. Velmi se osvědčilo střídání možnosti výběru „s kým budu ve dvojici, v týmu“ s náhodným utvořením kombinací dětí a cílenou tvorbou dvojic a týmů pedagogem. Maskot třídy je využíván při práci v centru aktivity k tréninku spolupráce. Pokud je při práci v centru aktivity maskot uprostřed třídy, znamená to, že děti nemohou využít pomoci pedagoga, ale musí se poradit navzájem. Pokud je maskot v konkrétním centru aktivity, je tím centrum označené jako to, kde je po dobu práce k dispozici i pedagog a děti se zde mohou radit s ním. Ostatní centra aktivity jsou pak opět v režimu „poraďte se mezi sebou“.

Třídní schůzky učitel – rodič – dítě (třídní schůzky v triádách / tripartita)

Učitel, rodiče i dítě se schází nad dokumentačním portfoliem dítěte (souhrnem prací dítěte za určitý časový úsek) (viz příloha č. 6). Reflektuje se pokrok dítěte z hlediska školní zralosti, dochází k diskusi nad možným odkladem školní docházky, dohaduje se další postup, jak podpořit rozvoj dítěte. Rodiče si pochvalují tento způsob vedení dialogu, oceňují zapojení dítěte do komunikace o jeho vzdělávání, přispívá to k větší míře jeho zájmu a posiluje vnitřní motivaci k učení.

Dotazník na spokojenost rodičů s MŠ

Každoročně vyzývá mateřská škola rodiče k vyplnění anonymního elektronického evaluačního dotazníku ohledně jejich spokojenosti s MŠ (příloha č. 7). Průměrná návratnost je 80 % (v příloze je dotazník z roku 2016/2017, kdy byl počet rodičů 27 – více sourozenců ve školce, dotazník nevyplňovali zaměstnanci MŠ, kteří zde mají také své děti). Se získanými daty MŠ dále pracuje a zohledňuje je co nejkonkrétněji v další práci.

Rodič jako doprovod na akcích

Na každou výjezdní akci MŠ jsou zváni rodiče. Využívají to zejména ti na rodičovské dovolené, mohou se zúčastnit spolu s mladšími dětmi. Výhodou takovéto spolupráce není jen další dospělý na pomoc při akci, ale i další rodič, který zblízka vidí práci pedagogů v různých situacích, své dítě v interakcích s ostatními dětmi, získává větší důvěru a respekt k pedagogické práci, cítí se více součástí MŠ, více chápe principy, ze kterých MŠ vychází, má víc prostoru poznat pedagogy osobně a samozřejmě i oni jeho. Mladší sourozenci si pak snadněji zvykají na svůj pobyt v MŠ, protože její prostředí a pedagogy již znají.

Rodič ve vzdělávacím procesu

Do výuky jsou zváni rodiče a další příbuzní, aby představili svá povolání, záliby či koníčky dětem (příloha č. 8). Není to jen formou povídání o práci, ale vždy formou praktické ukázky, činnostního či zážitkového učení, formou vytvoření center aktivit na téma daného povolání atp. Kromě prožitku hrdosti dítěte, které se ztotožňuje s obdivem k jeho rodiči či jinému příbuznému, dochází k růstu respektu dětí k danému „hrdinovi dne“. On si zároveň vyzkouší nelehkou roli pedagoga a s pedagogy se více seznámí, spolu vždy připravují průběh jeho návštěvy – jak uzpůsobit komunikaci o svém zaměstnání dětem, jaké činnosti pro děti zvolit, aby se při tom co nejvíce všestranně rozvíjely a zároveň měly šanci zakusit povolání, zálibu, koníček na vlastní kůži. Po takovém dni s rodičem vždy následuje diskuse s dětmi, ve které se učí hodnotit, co by se jim na daném povolání líbilo, co si myslí, že by je bavilo, co ne, proč, učí se rozumět tomu, že každý se hodí na jinou práci a že to je v pořádku, že mají lidé různá obdarování, žádné povolání není méněcenné, k ostatním lidem mají mít úctu a respekt.

Den otevřených dveří

MŠ tím potvrzuje právo rodičů na to vidět, jakým způsobem se v ní pracuje, ještě před tím, než se rozhodnou, zda své dítě svěří do její péče. Den otevřených dveří je hojně využíván a má již propracovanou metodiku tak, aby se vždy jeden pedagog mohl věnovat skupině zájemců, vysvětlovat principy a metody vzdělávacího programu Začít spolu a aby zároveň byla vidět autentická práce dětí v centrech aktivit, při hodnotícím kroužku atp. Mnoho rodičů potvrzuje, že na dnu otevřených dveří viděli něco podobného poprvé a že je to nadchlo. „Viděla jsem, že dítě tu je bráno jako plnohodnotná bytost, smí se rozhodovat, jeho názor je brán vážně, má možnost volby, učí se spolupracovat, přemýšlet, hodnotit práci svou i ostatních. Jsem nadšená.“

Kronika Všetečky a Všemyslíka

MŠ zvolila pro názvy svých dvou tříd netradiční jména inspirovaná regionálně. Všemyslice jsou obec, které je osada Neznašov součástí, Všeteč je sousední osada. Názvy evokují stáří skupin (Všetečky – mladší děti, Všemyslíci – starší děti). Textilní panenka Všetečka s panáčkem Všemyslíkem jsou dětmi milované postavičky, které na víkend chodí k nim domů. Starší děti již jsou samy schopné určit, kdo by měl na daný víkend Všemyslíka dostat. Maskot třídy tak slouží jako motivace dítěte, které potřebuje povzbudit v ukotvení jeho osobního posunu nebo překonání svých hranic, dodržování pravidel třídy, spolupráce a pomoci svým kamarádům. Děti pak spolu s rodiči zaznamenávají, co s panáčkem prožily, kreslí, píšou, lepí fotografie. Při pondělním čtení kroniky tak mají příležitost mluvit o tom, co zažily o víkendu, ostatní děti se seznamují se zvyklostmi jiných rodin, s tím, jak se tráví jinde víkendy, na jaké výlety jezdí, jaké práce dělají atp. Veškeré záznamy o dané návštěvě se zakládají do Všemyslíkovy knihy návštěv, která je rodičům a dětem kdykoliv k nahlédnutí (příloha č. 9).

Práce s maskoty tříd je osvědčeným způsobem spolupráce s rodinou, při kterém je dána příležitost dětem zažít výjimečný víkend, prožít si ocenění od druhých, rodině je dána možnost představit se ostatním, stát se více součástí života MŠ.

Spolek Neznášek jako partner

Neznášek je spolek, jehož členy jsou zejména rodiče dětí navštěvujících ZŠ a MŠ Neznašov. Spolupráce s ním přináší MŠ velké benefity. Zajišťuje například odpolední zájmovou činnost – v letošním školním roce 10 odpoledních kroužků pro děti z MŠ i ZŠ, vypomáhá při realizaci společných kulturních akcí, pořádá bazárek. Duch respektu a spolupráce tak znovu přináší své ovoce. Škola podpořila vznik spolku Neznášek, spolek podporuje školu.

Tematické dílny, besedy, centra aktivit s rodiči, večerní cvičení pro ženy

V MŠ probíhá velké množství dalších aktivit (příloha č. 10), které vedou ke vzájemnému porozumění. Tvůrčí tematické dílny jsou příležitostí tvořit např. velikonoční výzdobu s ostatními maminkami dětí z MŠ, centra aktivit s rodiči jsou oblíbenou zážitkovou aktivitou, kdy si rodiče mohou se svými dětmi vyzkoušet, jaké to je se učit v Začít spolu, při společném večerním cvičení pro ženy v MŠ může dojít i k neformálním rozhovorům o dětech. Na školení pedagogů často navazuje beseda pro rodiče na dané téma (pregramotnosti, Hejného matematika). Jako důležité se jeví hledat co nejvíce příležitostí pro sbližováníspolečné trávení času, aby si mohl vybrat každý podle své chuti a žádný z rodičů se necítil nepozvaný.

Na jedné lodi

Již několik let staví na regionální závody dračích lodí ZŠ a MŠ Neznašov svou posádku tvořenou zaměstnanci i rodiči. Je to jednak příjemná aktivní forma trávení volného času, kde dochází k přirozenému propojení rodin a MŠ, je to i způsob, jak dát ostatním najevo to, že v Neznašově je škola a rodiče na jedné lodi, která pluje společnými silami ve prospěch dětí. Společné zážitky stmelují tým a umožňují dětem vidět spolupráci rodičů a školy v praxi. Posiluje se tím i sounáležitost rodin se školou partnerský přístup rodičů a pedagogů.

Školní akademie i v režii rodičů

Tato jedinečná kulturní událost v obci není jen jednostrannou přehlídkou toho, co umí děti, představením jejich nacvičených vystoupení. Škole se podařilo vtáhnout do příprav a aktivní spolupráce rodiče i širší komunitu. Vystoupení rodičů, místních hudebníků, pedagogů, divácká účast velké části obce – to vše ukazuje na přesah, který škola v obci svou činností umožnila. Děti se tak cítí být součástí širší komunity, která společně vytváří kulturní dění v obci. Předpokladem změny v nahlížení na akademii bylo osobní nasazení pedagogů v čele s ředitelem školy, který společně s dalšími rodiči nacvičoval vystoupení a šel s kůží na trh. Ledy se prolomily a škole se podařilo přesvědčit ostatní, že o jejich účast opravdu stojí, že zapojení rodičů má smysl, že akademie, která pouze ukazuje, co umí děti, nemá ten pravý stmelující účinek. Podporou iniciativy dětí, rodičů a širší komunity je posilována odvaharespekt jednoho k druhému.

Zahradní slavnost

Zakončení školního roku MŠ probíhá již tradičně formou zahradní slavnosti (příloha č. 11), na které jsou nejen pasováni předškoláci na školáky, ale MŠ se loučí i s rodiči, děkuje jim za spolupráci a dává tak vždy a stále na vědomí, že jsou důležití a bez intenzivní spolupráce by výsledky MŠ nebyly takové, jaké jsou. Ukončit školní rok a poděkovat si vzájemně za spolupráci se stalo tradicí.

Podpora sebehodnocení, vrstevnického hodnocení a diskuse dětí

Dětem je každodenně a systematicky dávána příležitost k sebehodnocení (povedlo se, nepovedlo se, udělal bych jinak, lépe), k vrstevnickému hodnocenívzájemné hodnotící diskusi (příloha č. 12). Posiluje se tím jejich pozitivní vnímání jeden druhého, prožívání smyslu své práce, mapování vlastního procesu učení, s radostí se vzájemně oceňují a učí dávat jeden druhému co nejkonkrétnější zpětnou vazbu, zažívají radost z toho, pokud někdo využije jejich doporučení. Učí se, že je v pořádku, když se něco nepovede, učí se „práci s chybou“, vědí, že za chybu se neodsuzuje. Při pozorování v průběhu školního roku byl zaznamenán posun u konkrétního dítěte od hodnocení „má to hezký“ kamarádovi, kterého má dítě rádo, po „líbí se mi, že to Kuba spojil látkou stejné barvy, jako je na výkresu, hodí se to k sobě a vypadá to hezky; je vidět, že si s tím dal hodně práce“ kamarádovi, se kterým si obvykle nehraje. Podle svědectví zaměstnanců je velká část dobrého klimatu ve třídě způsobena díky tomuto stálému důrazu na vzájemný respekt k práci druhých. Učitelé toto hodnocení modelují vlastním příkladem a ukazují, jak by děti mohly komunikovat. Přiznávají i konflikty vzniklé mezi pedagogy a popisují, jak je vyřešili. Důkazem modelování prosociálního chování byl např. výrok dítěte v hodnotícím kroužku: „Nelíbilo se mi, že mi Patrik zboural komín.“ Tato situace se řešila tak, že se dal prostor k vyjádření i Patrikovi, pak následovalo společné navrhování řešení, výsledkem byla omluva a pomoc při hře. Učitelé se učí používat popisný jazyk zpětné vazby, nepoužívají hodnotící termíny jako šikulky, miláčkové atd.

Z hlediska přenositelnosti příkladu inspirativní praxe do života dalších MŠ vyvstává otázka, jaké jsou limity konkrétních metod, forem práce a aktivit MŠ pro přenos do jakékoliv další MŠ. Při setkání Centra kolegiální podpory pořádaném MŠ Neznašov na téma „Spolupráce MŠ s rodinou“ se některé limity objevily. Účastníci aktivu se shodli na tom, že praxe v této oblasti v Neznašově je nesmírně inspirativní, na nadstandardní úrovni a hodna následování. Zmínili však zároveň některá úskalí přenosu do jejich praxe: MŠ ve velkém městě těžce buduje přesah do širší komunity, MŠ s dlouholetou tradicí formálnějšího vztahu k rodičům těžce láká rodiče ke změně (nevěří jí, nestojí o změnu, nechápou proč), MŠ v obdobně velké obci, ale bez podpory vedení obce, se pokoušela o změnu vztahu s rodiči, o uspořádání společné akce, ale zájem byl minimální, MŠ, kde tým zaměstnanců není jednotný, jen těžce mění zajeté způsoby práce.

Ukázalo se, že samozřejmě neexistuje univerzální použitelnost všech metod, forem práce a aktivit MŠ. Jako funkční se ukazuje postupné a důsledné uplatňování respektujících principů k ostatním aktérům zapojeným do vzdělávání pedagogy, které musí zohledňovat vždy konkrétní podmínky dané MŠ. Ke skvělému výsledku vede usilovná práce a spolupráce celého zaměstnaneckého týmu (společné sladění na principech, společné plánování práce, společné hodnocení) a často je potřebná i další souhra vnějších okolností. Pedagogové v MŠ zároveň vnímají mírný pokles zájmu o akce nabízené mateřskou školou rodičům, který si vysvětlují zejména tím, že od rekonstrukce a změny v přístupu uplynuly čtyři roky. Dnes již kvalitu MŠ berou nově příchozí rodiče jako běžný standard. „Je to stále výzva. Neusnout na vavřínech a znovu hledat cesty k novým rodičům.“

MŠ Neznašov je součástí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Neznašov. Neznašov je největší částí obce Všemyslice, ležící v okrese České Budějovice, cca 3 km západně od Týna nad Vltavou.

Kapacita MŠ je 39 dětí. Má dvě třídy rozdělené podle věku (Všetečky 2,5–4 roky, Všemyslíci 5–7 let), pracuje podle vzdělávacího programu Začít spolu. MŠ v posledních letech prošla celkovou rekonstrukcí a dostavbou.

Učí děti toleranci, úctě k lidem, k lidským výtvorům i k přírodě, ochotě pomoci tam, kde je to potřeba, a přijímat zodpovědnost za své jednání. MŠ chce společně vytvářet prostředí charakteristické vzájemnou podporou, spoluprací, jasnými požadavky, zodpovědným přístupem a snahou o stálé zlepšování.

MŠ Neznašov se stala Centrem kolegiální podpory v projektu organizace Step by Step ČR, o.p.s., s názvem „Učíme se spolu“ a je fakultní školou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Škola spolupracuje při tvorbě místního akčního plánu vzdělávání „MAP+ v ORP Týn nad Vltavou“ podpořeného z OP VVV.

Nezúčastněné pozorování, neutajené, přímé i nepřímé

Metodu jsme využili pro zaznamenání způsobů komunikace pedagogů s dětmi, s rodiči, zaměstnanců navzájem a  dětí mezi sebou. Pozorování prováděla Markéta Literová. Díky této metodě došlo k zachycení konkrétních momentů v práci pedagogů, kde se projevovala vstřícnost, vřelost, zájem a respekt.

Individuální polostrukturované rozhovory s pedagogy a dalšími zaměstnanci MŠ

Této metody bylo využito zejména pro získání dat v oblasti subjektivního vnímání a mapování způsobů komunikace jednotlivými zaměstnanci.

Ohnisková skupina „zákonní zástupci dětí“

Proběhla moderovaná diskuse se sedmi zákonnými zástupci dětí z MŠ na téma komunikace pedagogů MŠ Neznašov s rodiči. Moderovala Markéta Literová. Tuto metodu jsme zvolili jako nejefektivnější v případě získávání dat od rodičů. Přinesla zajímavá srovnání a pohledy, jejím výstupem je písemně zaznamenaný soubor výroků o MŠ. Jednalo se o necelou čtvrtinu rodičů z celé MŠ, není tedy možné zobecňovat výsledky ohniskové skupiny pro celou MŠ.

Dotazník pro rodiče

Každoročně je rozdáván a zpracováván dotazník spokojenosti rodičů s MŠ. V příkladu inspirativní praxe je zveřejněn dotazník z posledního šetření i jeho výstupy. Nejedná se tedy o vytvoření nového dotazníku, ale o představení této evaluační metody MŠ. I v ní je pozorovatelná oboustranná respektující komunikace.

Důvěra se buduje autentickým zájmem o druhého, respektováním jeho potřeb, odlišností, názorů. Fungující vzájemná spolupráce MŠ a rodiny vyžaduje profesionální přístup ze strany pedagogů a jejich týmovou spolupráci. Za spokojeností rodiče s prací MŠ stojí dobře komunikující vedení s jasnou vizí MŠ, otevřená komunikace pedagogů, kvalitní vzdělávací program, odvaha řešit konflikty, pokora přiznat chybu. Neznašovská inspirace nabízí konkrétní nápady, jak na to. Přináší pestrou paletu aktivit, které podporují komunitního ducha MŠ, i zachycuje autentické hledání stálého zlepšování práce. Nic nelze přesně kopírovat, ale vše může sloužit jako inspirace. Respekt k dítěti, jeho rodině, ke kolegům, k vedení je příkladný a dohledatelný v mnoha drobnostech v průběhu každého školního dne. Stojí za to, následovat MŠ Neznašov v této dovednosti

Zápis z ohniskové skupiny zákonných zástupců v MŠ Neznašov
​Příklady rozhodování, která se nechala na dětech
Práce s emočními kartami a video usnadnění adaptace (po kliknutí na odkaz se stáhne soubor .zip, který je třeba rozbalit)
Fotodokumentace společného vytváření pravidel (po kliknutí na odkaz se stáhne soubor .zip, který je třeba rozbalit)
Fotodokumentace týmové práce a práce ve dvojicích(po kliknutí na odkaz se stáhne soubor .zip, který je třeba rozbalit)
Fotografická ukázka portfolia dítěte
Dotazník spokojenosti rodičů s MŠ - formulář a vyhodnocení (po kliknutí na odkaz se stáhne soubor .zip, který je třeba rozbalit)
Fotodokumentace představení povolání rodičů (po kliknutí na odkaz se stáhne soubor .zip, který je třeba rozbalit)
Fotografie maskotů tříd: Všetečky a Všemyslíka a kroniky (po kliknutí na odkaz se stáhne soubor zip, který je třeba rozbalit)
Fotodokumentace dalších společných aktivit (po kliknutí na odkaz se stáhne soubor .zip, který je třeba rozbalit)
Fotografie ze zahradní slavnosti (po kliknutí na odkaz se fotografie stáhne)
Fotodokumentace hodnocení práce v centru aktivity dětmi a sebehodnocení dětí (po kliknutí na odkaz se stáhne soubor .zip, který je třeba rozbalit)

Autorky: Markéta Literová, Erika Tomková

odkaz na kritérium