Doporučení pro vedení školy k přechodu z MŠ na ZŠ se zaměřením na MŠ

Vstup do základní školy je jedním z nejdůležitějších období v životě dítěte. Dítě si v něm vytváří postoj k učení a vzdělávání, škole jako instituci a navazuje vztahy se spolužáky a učiteli. Toto období je náročné nejenom pro dítě, ale také pro celou rodinu. Dochází ke změně v organizaci dne, dítě si musí zvyknout na nový režim, ale také na nové sociální prostředí a nároky, které jsou na něj kladeny. V tomto období je velmi důležitá spolupráce mezi školou a rodinou, a to i s ohledem na nastavení vzájemných vztahů po celou dobu plnění povinné školní docházky. Je důležité, aby se komunikace neomezila jenom na situace, kdy dochází k problémům s učením nebo chováním. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Cílem nabízených metodických doporučení je poskytnout vedení MŠ náměty pro podporu dětí při přechodu z MŠ na ZŠ. Způsob a míra jejich realizace by měly zohledňovat specifické podmínky konkrétní mateřské školy a jsou v kompetenci ředitelky/ředitele školy.

 • Nabízejte informace o školní zralosti a připravenosti v podobě srozumitelné pro rodiče ze všech sociálních vrstev.
 • Diskutujte s rodiči o jejich očekáváních a obavách, odpovídejte na jejich otázky týkající se přechodu do základní školy.
 • Pomáhejte rodičům zorientovat se v nabídce základních škol v regionu.
 • Nabízejte rodičům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami kontakty na vhodné vzdělávací, poradenské a sociální služby.
 • Pro rodiče dětí s odlišným mateřským jazykem mějte připravené písemné informace v jazycích hlavních menšin v České republice a v anglickém jazyce.
 • Systematicky zjišťujte, do jakých škol děti z vaší MŠ obvykle postupují, s těmito školami navazujte vzájemné vztahy a komunikujte.
 • Vytvářejte příležitosti pro seznámení dětí s učiteli a žáky ze spádové školy, případně jiných škol, do kterých odchází významná část dětí.
 • Organizujte návštěvy spádové školy či jiných škol, do kterých děti obvykle odcházejí.
 • V rámci legislativních pravidel vypracujte systém výměny informací se základními školami o dětech, které odcházejí na ZŠ.
 • Vytvářejte příležitosti pro propojování všech, kteří se podílejí na vzdělávání předškolního dítěte (rodičů, učitelů MŠ, učitelů ZŠ).
 • Poskytujte co nejvíce informací snadno dostupnou formou o procesech, standardech a principech hodnocení používaných ve vaší škole.

BEJDÁKOVÁ, Sandra, STŘECHOVÁ, Jarmila, SUCHARDOVÁ, Lenka, VÍTKOVÁ, Jana, ZDRUBECKÁ, Helena a ŽENATOVÁ, Zdeňka. Školní zralost a komunikace. Praha: Raabe, 2018.

ČAPEK, Jan, LAUERMANN, Marek, PŘÍKAZSKÁ, Irena, VOSMIK, Miroslav a VYHNÁLEK, Jan. Jak budovat dobrý vztah s rodiči žáků. Praha: Raabe, 2017.

OTEVŘELOVÁ, Hana. Školní zralost a připravenost. Praha: Portál, 2016.

odkaz na kritéria v oblasti podpora dětí při vzdělávání